VILKÅR FOR PARTS.CAT.COM

Velkommen til Pon Equipments nettbutikk for deler (parts.cat.com). Dette nettstedet og dets innhold tilhører og forvaltes av Pon Equipment AS med registrert kontoradresse Bølerveien 60, 2020 Skedsmokorset. 

Gyldighet
Disse vilkårene for bruk ("Vilkår for bruk") gjelder for dine besøk på og din bruk av nettstedet samt for alle typer informasjon, anbefalinger og/eller tjenester som leveres til deg på eller gjennom dette nettstedet ("informasjon"). 

Ved å besøke og bruke dette nettstedet godtar du vilkårene for bruk. Disse vilkårene for bruk kan til enhver tid bli endret av Pon Equipment. De endrede vilkårene for bruk trer i kraft når de publiseres på dette nettstedet. Brukere av nettstedet anbefales å lese gjennom vilkårene for bruk med jevne mellomrom for å se eventuelle endringer.

Disse vilkårene for bruk ble sist endret 30. januar 2017.

Informasjon og ansvar
Informasjonen er kun ment som generell informasjon og utgjør ikke rådgivning. Pon Equipment vil gjøre det som er rimelig for å holde informasjonen på dette nettstedet nøyaktig og oppdatert, men garanterer ikke at nettstedet og/eller informasjonen er uten feil, skadelig programvare og/eller virus, eller at nettstedet og/eller informasjonen på det er nøyaktig og oppdatert.

Pon Equipment skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følger av bruken av (eller manglende evne til å bruke) nettstedet, inkludert skade forårsaket av skadelig programvare, virus eller feil eller ufullstendighet i informasjonen eller på nettstedet, med mindre slik skade skyldes forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet fra Pon Equipment sin side.

Pon Equipment skal heller ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av (eller manglende evne til å bruke) elektroniske kommunikasjonsmidler, uansett om de er relatert til nettstedet eller ikke, inkludert – men ikke begrenset til – skader som skyldes feil eller forsinkelse i levering av elektronisk kommunikasjon, avlytting eller manipulering av elektronisk kommunikasjon av tredjeparter eller dataprogrammer som brukes til elektronisk kommunikasjon og overføring av virus.

Personvernerklæring
Personlige opplysninger som oppgis eller samles inn gjennom eller i forbindelse med dette nettstedet, skal kun brukes i samsvar med Pon Equipment sin personvernerklæring. Vilkårene for bruk skal være underlagt Pon Equipment sin personvernerklæring, som publisert på dette nettstedet.

Lenker
Dette nettstedet kan inneholde lenker til eksterne nettsteder. Pon Equipment skal ikke holdes ansvarlig for bruken av eller innholdet på nettsteder som lenker til dette nettstedet, eller som lenkes til fra det. Personvernerklæringen for Pon Equipment gjelder ikke for innsamling og behandling av personlige opplysninger på eller gjennom slike eksterne sider.

Immateriell eiendom
Med mindre annet er angitt, eies alle rettigheter til dette nettstedet og informasjonen, inkludert opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, av Pon Equipment. Brukere har lov til å lese nettstedet og informasjonen og lage kopier til egen bruk, for eksempel ved utskrift eller lagring. All annen bruk av nettstedet eller informasjonen, for eksempel lagring eller reproduksjon av (en del av) nettstedet på en ekstern Internettside eller opprettelse av lenker, hypertekstlenker eller dype lenker mellom nettstedet og ethvert annet nettsted eller annen bruk, er forbudt uten uttrykkelig skr iftlig samtykke fra Pon Equipment.

"Pon-Cat®" og alle andre varemerker som er nevnt på dette nettstedet, er registrerte varemerker som tilhører Pon Equipment, Pon Holdings B.V. eller et av deres datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper.

Uoppfordrede ideer
I tilfelle du uoppfordret sender ideer og/eller materiale, uansett om det består av tekst, bilder, lyd, programvare, informasjon eller noe annet ("materiale") på dette nettstedet eller sender slikt til Pon Equipment på e-post eller på annen måte, skal Pon Equipment ha rett til ubegrenset og gratis å bruke, kopiere og/eller kommersielt utnytte slikt materiale, og Pon Equipment skal ikke være bundet av noen konfidensialitetsforpliktelse med hensyn til slikt materiale.

Med dette holder du Pon Equipment skadesløs mot alle søksmål, krav og ansvar som Pon Equipment måtte bli stilt overfor som et resultat av bruk og/eller utnyttelse av materialer (immateriell eiendom) som tilhører en tredjepart, eller annet brudd overfor tredjepart.

Ugyldighet
I tilfelle en eller flere bestemmelser i disse vilkårene for bruk eller anvendelsen av dem blir eller erklæres ulovlige, ugyldige eller umulige å håndheve av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal resten av disse vilkårene for bruk fortsette i full kraft og virkning, og anvendelsen av en slik bestemmelse skal tolkes slik at den på en rimelig måte gjenspeiler partenes hensikter. Partene er videre enige om å erstatte en slik ugyldig eller ugjennomførbar bestemmelse med en gyldig og håndhevbar bestemmelse som i den grad det er mulig, skal oppfylle samme økonomiske, forretningsmessige og andre formål som en slik ugyldig eller ugjennomførbar bestemmelse.

Gjeldende lov og jurisdiksjon 
Disse vilkårene fo r bruk skal utelukkende reguleres av lovene i Norge. Alle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene for bruk, herunder tvister om eksistensen og gyldigheten av dem, skal sendes til de kompetente domstolene i Oslo, Norge , med mindre bindende lovbestemmelser sier noe annet.

KJØPSBETINGELSER FOR PARTS.CAT.COM

 

1. Gyldighet
Disse alminnelige salgsbetingelser gjelder i den utstrekning ikke annet fremgår av skriftlig avtale, og gjelder for deler og service.

2. Tilbud - Ordrebekreftelse
Alle tilbud er uforbindtlig. Pon er som leverandør først forpliktet når vår ordrebekreftelse foreligger.

3. Spesifikasjoner og tegninger
Illustrasjoner, spesifikasjoner og tekniske data som vekt, mål, volum, yteevne, kraftbehov etc. i brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare til oriener- ing, og må kun oppfattes som veiledende. De tegninger som følger med tilbud og leveranse, må ikke kopieres, liksom disse og mulig medfølgende illustrasjon og trykksaker ikke må gjøres tilgjengelig for konkurrerende firmaer. l de tilfeller hvor tilbudet ikke antas, bes konstruksjonstegninger tilbakesendt.

4. Leveringstid og forsendelse
De oppgitte leveringstider er veiledende. Pon påtar seg intet ansvar for forsinkelser i forbindelse med levering av deler, eller utført service. Alle forsendelser skjer for kjøpers regning og risiko, med mindre annet er skriftlig avtalt. Dette gjelder også retur av deler og byttekomponenter. Alle uregelmessigheter forårsaket av forsinkelser underveis, beskadigelse på bil, jernbane, båt etc. er oss i alle tilfeller uvedkommende.

5. Force majeure
Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpsloven §23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren selv eller det verk som er valgt til å forarbeide salgsgjenstanden eller dets underleverandører. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter, som rammer den ved bestilling av selgeren forutsatte transportmåte eller -vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførsel av drivkraft, arbeidskonflikter, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestriksjoner.

6. Leveringsbetingelser og risikoovergang EXW (EX Works)
Levering er skjedd og risiko gått over til kjøper ved avsendelse fra vårt lager, eller når varen er klar for levering i de tilfeller der kunden skal avhente salgsgjenstanden hos Pon. Ved verkslevering; ved avsendelse fra fabrikk. Leveransen omfatter bare det som er dokumentert levert på pakkseddel.

7. Salgspant
Pon har salgspant i solgte deler og utstyr inntil kjøpesummen samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fullt ut. Sjekk eller andre betalingsanvisninger anses som ikke betaling før de er innfridd i sin helhet, jfr. pantel. §§3-14 til 3-22.

8. Priser
Hvis ikke annet er avtalt, gjelder leveringsdagens pris. Alle priser forståes, om intet annet er uttrykkelig angitt, levering fritt vårt lager. Det tas forbehold om endringer i priser som skyldes prisendringer fra fabrikk og forsendelsesomkostninger samt avgifter pålagt av det offentlige. l tilfelle tollendringer innen varen er importert, blir differansen å belaste eller godskrive kjøperen.

Fakturaer som sendes pr. post belastes med et faktura­gebyr på kr. 45.

9. Betalingsbetingelser
Om ikke annet er skriftlig avtalt gjelder en betalingsfrist p å 20 dager regnet fra fakturautsendelsesdato. Ved for sen betaling belastes forfalt beløp med den til enhver tid gjeldende sats for forsinkelsesrente fastsatt av Finansdepartementet. Betaling er rettidig når den har kommet på Pons konto på forfallsdato. Under arbeidets gang kan Pon forlange innbetalt á konto inntil 75% av verdien av det til enhver tid utførte arbeid og benyttede deler.

10. Ansvar for mangler - reklamasjon
10.1 Pon svarer kun for mangler som beviselig
oppstår på grunn av material-, fabrikasjons-, eller sammensetningsfeil i følgende tidsrom regnet fra overleveringsdato:
- Deler, byttekomponenter og utstyr: 12 måneder
- Servicearbeid: 3 måneder
Reklamasjonsfristen forutsetter ett-skifts drift på maskinen. Hvis det arbeides flere skift, reduseres reklamasjonsfristen forholdsmessig. Reklamasjonsfristen forlenges ikke om kjøperen unnlater å ta gjenstanden i bruk, uansett årsaken til dette.

10.2 Kjøper plikter å undersøke salgsgjenstanden
så snart den er mottatt og å kontrollere arbeidet så snart det er utført. Enhver reklamasjon vedrørende leveransen må skje skriftlig og senest 8 dager etter at forholdet det reklameres på, er eller burde vært oppdaget. Med eventuell reklamasjon skal det følge skademeldingsskjema i utfylt stand.

10.3 Forutsatt i rett tid og skriftlig reklamasjon skal Pon
uten unødig opphold avhjelpe mangelen. Ved godkjent reklamasjon på deler, erstatter Pon etter egen vurdering de defekte deler, byttekomponenter og utstyr med nye eller reparerte deler. Ved kjøp av deler, byttekomponenter og utstyr som kunden selv monterer erstatter Pon kun den ødelagte delen, ikke utgifter i forbindelse med følgeskader eller andre utgifter. Alle utgifter forbundet med for sendelser bæres av kjøper.
Ved godkjent reklamasjon på servicearbeid, dekker Pon alle utgifter til arbeid og deler samt rimelige reise- og oppholdsutgifter til det opprinnelige arbeidsstedet. Det forutsetter at arbeidet utføres av Pons servicefolk, eventuelt av andre etter skriftlig avtale med Pon.
Arbeidet forutsettes utført innen Pons normale arbeidstid. Ekstrautgifter ved overtidsarbeid betales av kjøper. Det tar forbehold om belastning av utgifter ved unødvendig tilkalling av servicefolk. Utskiftet deler må holdes tilgjengelig for Pon for eventuell inspeksjon i 6 måneder fra reparasjonsdato. Hvis delene ikke holdes tilgjengelig som nevnt, bortfaller ethvert ansvar for Pon, og kjøper belastes alle utgifter i forbindelse med utbedringen. Kjøper skal ikke kunne gjøre andre kravgjeldende i forbindelse med påberopt mangel enn ovennevnte krav om at mangelen avhjelpes. Med mindre annet er skriftlig avtalt, kan mangler bare kreves avhjulpet når de solgte gjenstanden befinner seg i Norge (dog ikke Svalbard, Bjørnøya eller jan Mayen) eller norsk kontinentalsokkel.

10.4 Pon svarer ikke for feil, mangler eller skader som skyldes vanlig slitasje, anvendelse av ikke godkjente smøremiddel, anvendelse av uoriginale reservedeler, uriktig behandling, mangelfullt vedlikehold eller overbelastning.

10.5 Forandres eller repareres salgsgjenstanden, herunder også sveising, uten Pons skriftlige godkjennelse, er alle omkostninger i den forbindelse Pon uvedkommende. Hvis slike forandringer eller reparasjon finner sted, bortfaller ethvert ansvar for Pon for mangler ved salgsgjenstanden.

10.6 For erstatningsdeler som leveres av Pon i forbindelse med utbedring av en mangel som Pon svarer for, gjelder ingen særskilt ansvarsperiode (reklamasjonsfrist). Reklamasjonsfirsten for slike deler utløper samtidig som reklamasjonsfrist en for opprinnelig salgsgjenstand, jfr. pkt. 10.1 ovenfor.

10.7 Reklamasjoner på dekk avgjøres av den enkelte fabrikant (importør).

10.8 Reklamasjonsbetingelser på leverte slitedeler, skuffer, lastegafler, doserblad og annet materialhåndteringsutstyr følger disse alminnelige betingelser, men Pon forbeholder seg retten til å belaste kjøper for utgifter etter “pro rata”-prinsippet på bakgrunn av den påførte slitasje.

10.9 For følgende produkter gjelder disse særskilte bestemmelser:
- For skjær, hjørner og tannspisser av Caterpillar og HL-fabrikat gis reklamasjonsrett mot brekkasje uten tidsbegrensning. Ny del leveres mot innlevering av brukket del. Dette gjelder ikke for bolter, muttere og låser.
- Caterpillar batterier:

AnvendelserReklamasjonsperiode
Anleggsmaskiner, gaffeltrucker samt marine- og industrimotor-installasjoner24 månender
Biler, busser, lastebiler med system for batteriladning24 månender
Alt utstyr uten kontinuerlig batteriladning3 månender
 1. Reklamasjonsperioden er som følger, og starter den dagen batteriet blir levert til første bruker:
 2. Innenfor de perioder som er listet opp under punkt 1, vil vi erstatte batterier som viser seg å være defekte på grunn av material- eller fabrikasjonsfeil med et nytt batteri uten belastning.
 3. Dette vil skje mot retur av defekt batteri til en av våre avdelinger.
 4. Monteri ng og transport må dekkes av bruker. - Andre produkter:

l den utstrekning særskilte bestemmelser gjelder, vedlegges slike bestemmelser nærværende salgsbetingelser.

10.10 Pons ansvar for mangler ved salgsgjenstand kan bare gjøres gjeldende av den opprinnelige kjøper (1. eier).

11. Ansvarsbegrensning
Pon kan ikke gjøres ansvarlig for produksjonstap eller for skade på person eller gods eller forøvrig for annet konsekvenstap eller skade av noen art, uansett årsak, som skyldes mangelfull levering eller mangelfull utførelse av øvrige forpliktelser som uttrykkelig påligger Pon i henhold til disse alminnelige salgsbetingelser eller annen skriftlig overenskomst. Enhver bistand til kunden utover nevnte forpliktelser er å anse som rådgivende, og skal ikke under noen omstendigheter kunne medføre ansvar.
Pon er ikke ansvarlig for løse ting eller verktøy etterlatt i maskinen. Maskinen kjøres av Pon ansatte for eiers risiko.
Utskiftede deler ved reparasjoner i Pon-verksted er tilgjengelig for inspeksjon inntil 3 uker etter reparasjonens avslutning.

12. Retur av deler

 1. Deler som returneres må være nye, lagerførte og i full salgbar stand. Delene skal være merket med delenummer og pakkseddel må være vedlagt.
 2. Deler som ikke er returnert innen 90 dager, og ikke lagerførte hos Pon betraktes ikke som retur, men som tilbakekjøp og må avtales i hvert enkelt tilfelle.
 3. Ved inngått avtale om tilbakekjøp eller ved feil forsendelser må dette fremgå av følgeskrivet.
 4. Smådeler med verdi under kr300,- krediteres ikke.
 5. Deler av pakningssett og deler av sammensatte enheter krediteres ikke.
 6. Returfrakt bæres av avsender og kr editering skjer på grunnlag av Pons opptelling.
 7. Returnerte deler som ikke blir godkjent av oss blir kastet om ikke annet er avtalt.
 8. Ved retur av deler innen 30 dager fra leveringstidsspunktet trekkes 20% returavgift, og ved retur av deler mellom 30 og 90 dager etter leveringstidspunktet trekkes 30% returavgift. Eventuelle rabatter vil komme til fradrag før returomkostninger beregnes.
 9. Retur uten følgeskriv betraktes som eldre enn 90 dager. Verdien fastsettes da av Pon i hvert tilfelle, og beløpet krediteres kundens konto.
 10. Originalemballasjen til hver enkelt returnerte del skal ikke være skadet.

13. Verneting
Oppstår det tvist mellom partene, skal tvisten avgjøres med Oslo Byrett som verneting.