1R-0739: 1R-0739 엔진 오일 필터
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  1R-0739: 1R-0739 엔진 오일 필터

  부품 번호: 1R-0739
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  표준 효율

  Caterpillar는 엔진 오일을 가장 깨끗하게 유지하고 예상 오일 교환 주기를 충족하며 최고의 장비 성능을 제공하고 구성품을 보호하는 완전한 Cat® 엔진용 필터 제품군을 제공합니다.

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 효율 등급: 표준 효율
  pipelayer
  561D 572G 572R

  wheel tractor-scraper
  637E 615C II 615C 637G 627E 627B 615 611

  paving compactor
  CP-563 CB-634C CS-533 CB-634 CS-563 CP-533C CS-531 CP-533 CS-583 CB-634D CS-531C CP-563C CS-563C CS-583C CS-533C CS-563D

  engine - generator set
  3306 3304B 3116 3304

  motor grader
  140G 143H 120G 140H NA 140H 140H ES 160H NA 14G 12H ES 120B 12H NA 12G 12H 130G 140B 160G 14H NA 160H ES 160H

  forest products
  580B 580 570

  wheel-type loader
  950G 962G 928F 938G II 966G 972G 970F 966F 950E 966F II 938G 924G 966E 950F 936F 924F 960F 924GZ 928G 936E 930G 936 966D G936 938F 950B/950E 950B

  wheel-type skidder
  515 518 525

  engine - industrial
  3306 3304 3116 3126 D333C 3056E D330C G3304 G3306

  articulated dump truck
  D20D D25D D250D D350D D30D

  engine - truck
  3306 3306B 3126 3116 3126B 3306C 1673C

  challenger
  35 65 45 65D 55 65C 65B 70C

  asphalt paver
  AP-1050 BG-2455C AP-1055B BG-245C AP-1050B AP-1000

  generator
  SR4

  integrated toolcarrier
  IT28G IT38G II IT28F

  track-type tractor
  6S D6H XR 7 D6R D5M D5H D6D 6SU D7R 7S D6H 57H 56H D7G D6G D7H D6F SR 6A D4E 6 D5B 7SU D4E SR D6D SR D6M D6E SR D6G SR 5 D6H II 7U 56 7A

  engine - machine
  3306 3116

  wheel dozer
  814B

  track-type loader
  977 953B 963C

  track-type skidder
  527

  excavator
  312D 325-A 320-A N 322-A L 320C 319D LN 312B L 313D 320B 323D L 314C 320B LL 320D L 323D SA 320D 322B 318C 325 L 325C 320B L 314D LCR 321D LCR 321B 320B LU 330 L 325-A L 320D LN 312C 330B LN 320B FM LL 323D LN 330-A L 322 L 312-A 325-A FM L 320D FM 312B 235C EL240C 330B L 319D L 320C FM 320 L 330-A LN 320-A L 318D L 319C 320-A 315D L 314D CR 330-A 320D LRR 312D L 311D LRR 322B L 235B 311B 323D S 330 LN 315C

  earthmoving compactor
  816B 815B