3E-9411: 3E-9411, 평면 와셔, 아연 일대일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  3E-9411: 3E-9411, 평면 와셔, 아연 일대일

  부품 번호: 3E-9411
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  측정 지표

  Cat 볼트와 일치 하는 경화 와셔 및 너트 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 마련 합니다.

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 경화:
  • 마감: 아연편
  • 마감 참고 사항: Caterpillar는 많은 와셔의 마감을 아연 도금에서 아연편으로 바꾸고 있습니다. 새로운 코팅 방식은 부식 방지 시간을 720시간으로 늘려 줍니다. 현재 마감 방식의 재고가 소진될 때까지는 둘 중 한 가지 마감 제품을 받을 수 있습니다.
  • 와셔 유형: 평면 와셔
  engine - generator set
  C27 XQP100 C32

  wheel feller bunchers
  2570C 2670C

  off-highway truck
  793C 777E MT4400D AC 789D 797F

  engine - machine
  C4.4

  wheel dozers
  854G 844 824H 834K 824G 814K 834H 844H 844K 834KLRC 844KLRC 824GII

  track-type loader
  973D 953B 953C

  engine - industrial
  C4.4 C32 XQ115

  vibratory double drum asphalt
  CB7 CD10 CB10 CB16 CB15 CD8 CB13 CB66B CB64BLRC CB68BLRC CB64B CB16LRC CB15LRC

  knuckleboom loaders
  2384D 2484D

  motor grader
  160M 2 140H 160K 12M 3 140M 2 120K 2 12M 2 120M 2 160M 3 12M 3 AWD 160M 3 AWD 12K 140M 3 140M 3 AWD 140K 2 120K 140 140K

  drill
  MD6310

  wheel tractor-scraper
  623F 637K 621H 623E 631K

  vees 27 to 32 liter
  C32

  earthmoving compactor
  826G II 836K 815K 825G II 816K 836G 826H

  brush cutters,industrial,other
  2864C 586C

  15 to 18 liter
  C18

  forest products
  563C 322C 563D 2470C 2570D SH-58 553C TK1051 573D 586C 573C 2670D 548 558 HFW232 345C

  wheel loaders
  IT62G IT28G 962K 926M 930K 990K 992G 962G 950K 980H 993K 930M 938K 988H 972M 950G 992K 962H 938G 938M 924K 950M 950H 924GZ 966M 988G 988K 962M 980F 990H 924G 980C 980G 980GII 924H 962GII 972MXE 950GII 988KLRC 993KLRC 966MXE 928GZ 992KLRC 928G 990KLRC 938GII

  asphalt paver
  AP655F AP555F AP355F AP655F L SE60 V XW AP600F SE50 VT AP-1055F AP-1000F SE60VT XW SE60 VT XW

  asphalt pavers
  AP600F AP555F AP655F AP1000F AP1055F AP500FLRC AP655FLRC AP555FLRC AP500F

  track loaders
  953B

  mining
  6015B

  expanded mining products
  6015B

  track-type tractor
  D6N LGP D8R D6N D11T D7E D6K2 D6K D6R XL D7E LGP D6K2 XL D6N XL D6R LGP D6R D6K2 LGP

  track excavators
  390D 320B 325B 320C 365B 330B 5080 322CLN 345CVGOEM 345BII 330BLN 345BL 325CCR 330DL 385COEM 320BLN 345DL 322CL 385CFS 350 320BS 385B 330BL 365BMH 322BL 349DLVG 329D 350L 325C 330CL 345CLVG 375L 325CL 349DL 385BL 375 345DLVG 329EL 385CL 345BIIL 325BL 365BL 345CMH 365CL 385C 5090B 365CLOEM 320CLN 336D2L 349D2L 320BN 322B 345B 320BL 336FOEM 345BIIMH 323DL 320CL 374DL

  3500
  3516E

  wheel-type loader
  930G 992K 980G II 950G II 950G 938G II 938G 928G 966M 924G 930H 962G II 972G 924GZ 972M XE 988K 924HZ 950H 986H 993K 924H 988K XE 966G 994H 962H 962G 938K 972M 930K 990K 980H 966M XE 928H 962M 988G 988 XE 928HZ 988H 980G

  compactors
  836H 836G 826G 816K 825G 836K 815K 825H 825GII 826GII 836KLRC 815KLRC

  wheel-type skidder
  545 525B 535C

  track type tractors
  D7E D11T D6NLGP D6VP D6TXEXWVP D7ELGP D6K2XL D6R2 D6K2LGP D8RLRC D11TCD D6-20VP

  wheel tractor scrapers
  637K 627H 623H 631K 621H 631KLRC 637KLRC 621HOEM 631KOEM

  articulated dump truck
  730C 740 GC 725 740B 730 740 D250E II 730C2 EJ 735 OEM 745C 735B 740C D350E II D400E II D300E II 735 730C2 745 725C2

  wheeled excavator
  M330D M325C MH

  material handler
  M325D L MH MH3037 M325D MH

  articulated trucks
  730C2 735B 730 725C2 735C 740 725C 735 730C 725 745C D400EII 740CEJ D250EII 730EJ 725OEM 730CEJ 730C2EJ 740EJ 740OEM 735OEM 730OEM 740DEJ 745DLRC 745D 730DEJLRC 730DLRC 730D 740GC D350EII

  motor graders
  12H 12K 120K 160K 140K 160H 12M3AWD 12M3 140M3 120M2 120M2AWD 160M3AWD 140M3AWD 160M2 160M3 140M2AWD 160M2AWD 140M2 12M2AWD 140K2 120K2 140GC 140-13AWD 140-13 12M2

  paving compactor
  CS-56 CS54B CP-56 CP-68B CS78B CP-74 CS68B CB-64B CP-563E CS-54B CS-68B CS-563E CS64B CP-54B CS-76B CS-74B CP-44B CP54B CS-64 CP-56B CP-74B CS-74 CS-64B CP74B CS79B CP44B CP-76 CP56B CB-68B CP-64 CP-663E CS-56B CP-573E CS-76 CS-583E CS74B CS-683E CP76B CS56B CB7 CP68B CB-66B CS-79B CS12 CS-78B CB15 CS44B CS-663E CS11 CS-44B CS-573E CS-66B CB13 CB16 CS10

  excavator
  330D L 345D L 320C 345D L VG M325D L MH 345B L 345B II 330B L 349E L VG 345C 320B N 345C L 350-A L 345C MH 365B 374D L 349D L 385B 385C L 345B II MH 390D L 345B 352F-VG 350-A 349D 5130 320C FM 325C 385C FS 324D FM LL 375-A 336F 538 365C 330C LN 330B LN 349D2 L 330D MH 322B L 365B L 320D FM 330C FM 336D 365C L 349D2 320B LL 325C FM 322C 365B II 5090B 330C L 322C FM 320B U 568 FM 315B L

  asphalt screed-wt
  SE60VTXW

  generator
  SR5

  off highway trucks
  793C 797B 797F 793D 789D 777E 797 785G 789DXQ 797FXQ 777E2

  vibratory single drum smooth
  CS-563E CS-663E CS-683E CS-583E CS-573E CS56B CS11GC CS12GC CS10GC CS64B CS64 CS68B CS78B CS74B CS76B CS66B CS54B CS56 CS44BLRC

  petroleum products
  CX35-C18I CX35-P800

  skidders
  545C 535B

  vibratory single drum pad
  CP54B CP-563E CP56B CP68B

  stabilizers/reclaimers
  RM500B

  work tool
  DLK426 PRE426

  large mining products
  6020B 6015B 5110BME

  3400v
  XQP1100

  cold planer
  PM312 PM-200 PM822 PM313 PM-201 PM622 PM620 PM310 PM820

  log loaders forestry
  538LL 324DFMLL 325DFMLL 325DFMLLA 320DFMLLB 320BLL 568LL 548LL

  cold planers
  PM820 PM622 PM620 PM310 PM822 PM822LRC PM820LRC PM312-02 PM313-02 PM310-02

  wheel dozer
  834G 834K 844K 8A4K 824G II

  integrated toolcarrier
  IT28F IT38G IT62H IT28G IT62G II

  forestry excavators
  330CFMST 538GF 320CFMST 322CFMST 330CFMHW 320CFMHW 548GF 322CFMHW