4H-6996: 4H-6996 봄 핀/롤 핀
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  4H-6996: 4H-6996 봄 핀/롤 핀

  부품 번호: 4H-6996
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  인치

  간편한 설치에 대 한 모서리를 깎아 낸된 끝을 포함 되어 있습니다. 열 처리 강으로 제작

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 핀 유형: 스프링 핀/롤 핀
  rrss
  RR-250 SS-250

  com
  836 816F

  cold
  PR-1000C PR-1000

  fp
  SAT420 SAT318 SAT630 SAT325T SAT318T SAT323

  wktl
  BLADE BP118C BP115C BP15 BP18 2017

  pipe
  578 572R 587R 583R 589

  ap
  BG-210B BG-230 AP355F AP-800C BG-225B

  tlg
  TL3 930 TL5 48 TL5 42 TL2 530 TL5 38 TL5 46 TL4 36 TL4 42 TL5 44 TL5 32 TL4 31 TL5 30 TL5 40 TL5 34 TL2 730 TL3 530 TL5 36 TL3 730 TL5 50 TL4 27 TL2 930 TL4 45 TL4 24

  wtl
  966K 972M 980M 962M 962K 966M XE 972K 950K 980K 950M 966M

  chal
  75E 65D 75C 65E 65C 85C 75D

  meng
  3516 3516C 3512B 3516B 3508B 3512C 3508C 3616 3512E 3508 3512 3612 3606 C280-16 3516E 3608

  adt
  D350E D350E II D300E II D400E II D250E D300E D250E II D400E

  petr
  3512 3516C 3516B C280-12 3512C 3516 3512B

  ttt
  D3K2 LGP D3K2 XL D6G2 LGP D4K2 XL D7E D7G2 D5K2 LGP D6E D4K2 LGP D7E LGP D6E SR D5K2 XL D7G D6G2 XL D6G SR

  ieng
  G3512 3508 G3508 G3516 G3520B 3512B 3512E G3612 3516C 3612 G3616 G3516J 3516 3512 G3508J G3508B G3512B G3608 3508B C280-16 G3516B G3606 3516B

  wts
  627E 623E 621E 657E 631E 651E 637E 623F 633E II

  mg
  140G 120G 120H NA 16H NA 120M 120M 2 140H 18M3 12M 3 160K 135H 135H NA 163H 14H 12H NA 160G 16M 14M 120H 160H 160M 2 140H NA 120H ES 140M 140K 143H 14L 160H NA 12M 2 12M 24M 12H ES 140M 2 24 160M 12H 160M 3 140M 3 AWD 14H NA 14G 16G 160H ES 12M 3 AWD 12K 140M 3 14M-3 130G 140H ES 16M3 12G 24H 160M 3 AWD 120K 14M3 163H NA 120K 2 140K 2 16H

  epg
  3512B 3508B G3508 3516B 3516C G3512 3516 G3516 3508 3512