6C-9149: 6 C 9149, 평면 와셔, 아연 일대일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  6C-9149: 6 C 9149, 평면 와셔, 아연 일대일

  부품 번호: 6C-9149
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  측정 지표

  Cat 볼트와 일치 하는 경화 와셔 및 너트 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 마련 합니다.

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 경화:
  • 마감: 아연편
  • 마감 참고 사항: Caterpillar는 많은 와셔의 마감을 아연 도금에서 아연편으로 바꾸고 있습니다. 새로운 코팅 방식은 부식 방지 시간을 720시간으로 늘려 줍니다. 현재 마감 방식의 재고가 소진될 때까지는 둘 중 한 가지 마감 제품을 받을 수 있습니다.
  • 와셔 유형: 평면 와셔
  3500
  PM3516

  challenger
  MT700

  wheel-type loader
  962M 994K 950L 966M XE 962 966M 994H 994F 972M XE 962M Z 950M Z 994D 972M

  engine - generator set
  G3516H G3516C

  track type tractors
  D8T D6R D7E D7R D11T D6RXR D6NLGP D8RLRC D6RLGP D5MLGP D6TXW D7ELGP D5MXL D6NXL D6T2XL D6TXL D6TLGPVP D6T2LGP D6TLGP D6TXWVP D6RXL D7RXR D7RLGP D6MXL D5RXL D6TXLVP D7RII D6MLGP D6T2XW D8RII

  wheel tractor scrapers
  631D 633D 631G 637G 637D 637DPP

  off-highway truck
  772G 770G 772G OEM 773G OEM 775G 777D 775G LRC 773G LRC 770G OEM 775G OEM 773G

  track-type loader
  953K 963K 953D 963C 973 973C 963D

  articulated dump truck
  740B 740 GC 745C 745 735B 735 OEM 740C 740

  mini hydraulic excavator
  305.5E 305.5E2 CR 303E CR 305E 305C CR 303C CR 305E2 CR 305.5E2 304C CR 303.5C

  vibratory double drum asphalt
  CBR2.7LRC

  motor grader
  160M 3 AWD 12M 140M 2 12M 2 12M 3 120K 2 120K 140M 3 120M 2 160K 140M 160M 2 14L 120M 140K 2 160M 3 160M 140 140M 3 AWD 18M3 16M3 12M 3 AWD

  wheeled excavator
  W345B II W345C MH

  articulated trucks
  735C 745C 740 735 735B 740CEJ 740OEM 740EJ 735OEM 745DLRC 740DEJ 745D 740GC

  paving compactor
  CW-34 CB2.7 CB2.9 CW-16 CC2.6 CW34 CB2.5

  motor graders
  120M 140M 140K 12K 160M 18M3 16M3 160K 12M 120MAWD 160M3 12M2AWD 120M3 120M3AWD 120LAWD 120 120M2 12M3 140K2 140M3AWD 140M3 12M3AWD 120M2AWD 140M2AWD 160M2AWD 160M2 120K2 14LAWD 140M2 160MAWD 160M3AWD 140GC 140-13 140-13AWD

  drill
  MD6250

  excavator
  345C 385C FS 375-A 365B 349E 349E L VG 5230B 385C 385C L 385C L MH 385B 350-A 365C L 345C L 345C MH 350-A L 345B L 349E L 345D L 365B II 345B 345D 345B II 374D L 320B U 320B LU 365C 345D L VG

  wheel tractor-scraper
  637D

  pneumatic tired compactors
  CW34 CW34LRC CW16 CW16LRC

  off highway trucks
  777C 770G 772G 777D 777B 770GLRC 770GOEM 772GLRC 772GOEM 777DLRC 773GLRC

  skidders
  527CA 527GR

  wheel excavators
  W345BIIMH

  combination rollers
  CCR2.4LRC

  work tool
  LR15B LR18B LR15 LR18

  forest products
  345C

  pipelayers
  PL72

  wheel loaders
  982M 962L 980M 962M 950M 972M 966M 966L 972L 994K 980L 950L 966MXE 972MXE 950MZ 962MZ 994KLRC

  track-type skidder
  527

  track loaders
  973C 953K 963C 973D 963K 963 953

  pipelayer
  561M

  track-type tractor
  D5M D6T LGP D6N D6T XL D6T D6R D7R LGP D6N XL D6T XW D6R XL D6R STD D6T XL PAT D6N LGP D8R D6N OEM D7E D6M D7R D6T XW PAT D7R II D7R XR D6T LGPPAT D11T D5R XL D7E LGP D5R LGP

  track excavators
  385C 365B 385B 390D 5080 303ECR 345DLVG 374DL 390DL 345DOEM 349D2L 385CL 365CL 345BII 385BL 345D 345DL 365BLU 345BMH 385CLMH 365BL 345BIIL 350L 385CFS 375L 345CMH 345CL 365CLOEM 375 5090B 345CLVG 385COEM 345CVGOEM 365BMH 345BL 350 305.5E2CR 345B 305E2CR