6D-0692: 6D-0692 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  6D-0692: 6D-0692 NBR (75) o 링

  부품 번호: 6D-0692
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 내부 직경(in): 14.48
  • 도장: 없음
  • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
  • 자재: NBR - 니트릴, NBR (75)
  • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
  • 횡단면 직경(in): 0.14
  3500
  3508B

  wheel-type loader
  990 II 980G II 980H 988K 980C 993K 988H 986H 980G 980F 980K 988K XE 992C 990K 972H 980K HLG 988G 988 XE

  underground mining loaders
  R2900 R3000H R2900G R1700G R1700K

  compactors
  836K 836H 825H 825K 825G 826G 826K 836G 825GII 826GII 836KLRC

  track type tractors
  D4K2LGP D5K2XL D3KXL D3K2XL

  off-highway truck
  770G OEM 770G 769C 776C 769 777D 772G 769B 769D 768C 777G 69D 777E 777F 772 772G OEM 771D 771C 770

  7 to 9 liter
  C7

  wheel dozers
  854G 824G 834K 834G 844H 844K 854K 824K 834H 844 824H 844KLRC 824GII 834KLRC

  track-type loader
  943 953

  motor grader
  12G 130G 14G 120K 2 160G 140G 14H NA 16G 120K 120G 140K 2 16H NA 160K

  motor graders
  120K 12K 120G 140K 140G 16H 14H 160K 12G 140K2 120K2

  underground articulated trucks
  AD60

  underground articulated truck
  AD55 AD55B

  excavator
  365C 322B L 320B 320C 319D 320B L 323D LN 325F LCR 325-A L 365C L 390F 321D LCR 320D L 320B N 320D FM 323F 320D2 L 325-A 323 325B L 325 L 320D2 323F L 320D RR 320D2 GC 322-A N 322-A L 320 L 320D 321C 320-A 320 320 GC 385C 322N 320D LRR 320E LRR 390D L 390F L 323D L 323D2 5110B 323F LN 315C 318F L 320D GC 385B 5230 319D L 5090B 322-A LN 325B LN 323E SA 365B II 325-A LN 385C L MH 320-A N 323D2 L 321B 320-A L 320F L 322 L 320E L 318E L 320-A S

  wheel tractor-scraper
  631G

  earthmoving compactor
  836K 826G II 825G II 836G 826H

  off highway trucks
  777F 772G 776D 777C 777G 770G 777E 769D 771D 768B 777D 777DLRC 770GOEM 777GLRC 772GLRC 777GOEM 777FOEM 772GOEM 770GLRC 777E2 769B

  stabilizers/reclaimers
  RM-300

  large mining products
  6015B 5110BME

  wheel loaders
  980F 980H 993K 980M 980K 988K 992G 992D 990K 986K 992C 990 988G 992K 980L 980G 990H 980C 988H 993KLRC 990KLRC 980GII 980KOEM 988KLRC

  log loaders forestry
  320D2FMLL 320DFMLLB 320BLL

  wheel dozer
  834K 844 824C 844K 824S 854G 824G II 824K 834G

  mining
  6015B

  expanded mining products
  6015B

  track excavators
  320D2 320B 320C 5090B 322B MH3295 320ELRR 320EL 321DLCR 323FLN 320-01GC 323-07 320-07 320-07GC 390D 318FL 325B 325FLCR 320CL 320DL 385BL 318C 365CL 320D 390FL 320D2L 320E 319CLN 320DRR 319DLN 320CLN 323DL 325BL 323FL 323D2L 385CL 320BS 320DLRR 322BL 320BLN 385COEM 319DL 385C 385CFS 385B 318EL 320CLRR 320CLU 320CU 320FL 320D2GC 390FOEM 320ELOEM 325L 325 320 325LN 320S 320L 322L 320BL 322LN 322 320BN 323FSAOEM 390FMHOEM

  track-type tractor
  D4K XL D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 XL D5K2 XL D3K2 LGP D3K XL D4K LGP D4K2 XL D3K LGP D5K LGP D5K XL

  forestry excavators
  320CFMST

  oem solutions
  OEMS