9W-3072: 9W-3072 선 채찍 안테나
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  9W-3072: 9W-3072 선 채찍 안테나

  부품 번호: 9W-3072
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  장비 라디오 액세서리

  높은 품질의 액세서리, 설치 키트, 어댑터, 및 Cat 장비 라디오에 대 한 컨버터

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 길이(인치): 26
  • 나사산 크기(in): 0
  • 자재 설명: 0
  • 장착: 장착 베이스에서 0 - 90도 조절 가능
  • 커넥터: 1/2-20
  • 표준 색상: 0
  wheel tractor-scraper
  627F 621F 623E 623F

  wheel tractor scrapers
  623F

  motor grader
  14H NA 135H NA 160K 12H NA 120H ES 120H 160H NA 140K 120H NA 140K 2 140H ES 120K 12K 140H 24H 140H NA 160H ES 120K 2 12H ES 163H NA 16H NA 12H

  forest products
  554 574B 564

  wheel-type loader
  966F II 950F II 938F 970F 980F II 924F 960F

  track loaders
  953K

  expanded mining products
  6020B

  motor graders
  12K 120K 143H 120HNA 12HNA 160HNA 140HNA 16H

  compactors
  815F 816F

  off-highway truck
  777D 771D 773D 797 793C 772G 772G OEM 789D 773E 775D 785B 785 777G 775G 776D 789 777E 785C 769D 793D 770G OEM 770G 775G OEM 775G LRC 770 789C 773B 785D 773G LRC 773G OEM 773G 769C 775B

  large mining products
  6020B

  challenger
  75E 75C 95E 85C 65E 65C 75D 85D 65D 85E

  integrated toolcarrier
  IT24F IT28F

  track-type tractor
  D5H D5H XL

  ag tractors
  75E 85E 65B

  wheel dozer
  814F 814F II

  track-type loader
  973

  off highway trucks
  775D 797B 772 789B 784C 775E 785D 770G 772G 769D 773ELRC 770GOEM 770GLRC 772GLRC 775GOEM 772GOEM 773E2LRC

  excavator
  5130B 5230B 5130 5230

  drill
  MD6250

  wheel loaders
  924F IT38F 960F 970F 950F 966F 950FII 980FII 938F 980F

  earthmoving compactor
  815F II 816F II