9W-3073: 9W-3073 동축 케이블
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  9W-3073: 9W-3073 동축 케이블

  부품 번호: 9W-3073
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  장비 라디오 액세서리

  높은 품질의 액세서리, 설치 키트, 어댑터, 및 Cat 장비 라디오에 대 한 컨버터

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 길이(인치): 105.1
  • 나사산 크기(in): 0
  • 메모: 라디오 커넥터, 안테나 커네터
  • 커넥터: 1/2-20
  wheel tractor scrapers
  621KOEM 621HOEM 631KOEM

  wheel tractor-scraper
  631K 621K OEM 621H

  track feller bunchers
  TK1051

  motor grader
  140H NA 12H 120H NA 160H ES 24M 12H NA 140K 16H NA 163H 120H ES 12H ES 140H 160H NA 120H 160H 160K 135H 14H 163H NA 140H ES 14H NA 135H NA

  forest products
  543 533

  wheel-type loader
  924F

  track type tractors
  D9R D10R D10N D11R D6T D6TLGP D6RIII D6TXW D6TXL D6RIIIXL D9RLRC D9N

  motor graders
  143H 160H 135H 16H 12H 120HNA 135HNA 12HNA 160HNA 140HNA

  challenger
  65C 65E 85E 75C 65D 95E 85C 75D 85D 75E

  integrated toolcarrier
  IT28F IT24F

  track-type tractor
  D6T XL D6R III D6T D6T XW D9R D11R D11N D6T LGP

  ag tractors
  75E 85E 65B

  wheel loaders
  924F 950F 966F 980FII 980F