WIJZIG COOKIE-INSTELLINGEN VOOR DEZE WEBSITE

Veel webbrowsers bieden de mogelijkheid om via de browserinstellingen te bepalen of cookies worden geplaatst of gelezen. Meer informatie over cookies is te vinden op www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

Algemene voorwaarden voor foto's en video's op sociale media

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PROMOTIES MET INZENDING VAN FOTO'S EN/OF VIDEO'S VIA SOCIALE MEDIA

Door te reageren met #YesCaterpillar ga ik hierbij akkoord met de volgende Algemene voorwaarden voor promoties met inzending van foto's via sociale media:

1. GEBRUIK VAN NAAM, BIJNAAM, TEKST, FOTO, VIDEO, GELIJKENIS EN INTELLECTUEEL EIGENDOM. Hierbij verleen ik Caterpillar Inc. ('Caterpillar'), haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk de 'Toegestane partijen') een niet-exclusief, onherroepelijk (behalve zoals hieronder vermeld bij 3. Verwijdering), onbeperkt, permanent, royaltyvrij, volledig in sublicentie te geven, volledig betaald, wereldwijd gebruiksrecht en de rechten en machtigingen om mijn naam en/of bijnaam, afbeelding(en) en gelijkenis en de tekst en foto('s) en/of video('s) te gebruiken die zijn geplaatst op sociale media, waaronder maar niet beperkt tot Twitter, Facebook en Instagram (gezamenlijk de 'Inhoud'). Bovenstaande geldt met gebruik van de promotionele hashtag van de Toegestane partijen en voor gebruik op www.cat.com, www.caterpillar.com en andere websites in beheer van Caterpillar of haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk 'Caterpillar websites'), op Facebook, Instagram, Twitter en andere sociale media en op andere websites (gezamenlijk 'Platforms') en in andere marketingmaterialen en advertentiemiddelen, in afgedrukte, audio- of videovorm ('Advertenties').

Ik ga ermee akkoord dat de Inhoud geheel en gedeeltelijk, overal ter wereld, op elk gewenst moment, voor een onbeperkt aantal projecten en voor alle mogelijke doeleinden van advertenties, marketing of handel kan worden gebruikt, gekopieerd, verspreid, gepubliceerd, tentoongesteld, digitaal kan worden gemaakt, openbaar kan worden weergegeven, en kan worden gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt of aangepast, en anderszins kan worden gebruikt via elk medium en elke gewenste methode, voor promoties en reclames van de Toegestane partijen.

Ik ga ermee akkoord dat ik geen recht heb op goedkeuring, geen aanspraak maak op compensatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot royalty's) en geen claims kan indienen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot claims op basis van privacyschending, laster, publicatierecht, auteursrechtschending of handelsmerkschending) die voortvloeien uit gebruik (overeenkomstig de voorwaarden die hier zijn vermeld), vervaging, aanpassing, bewerking, vervorming, foutieve reproductie of gebruik in samengestelde vorm van de Inhoud. Bovendien doe ik onherroepelijk afstand van alle zogenaamde 'morele rechten' die ik heb met betrekking tot de Inhoud. Voor zoverre ik persoonlijke informatie heb verstrekt, ga ik akkoord met de Privacyverklaring van Caterpillar (http://www.cat.com/en_US/legalnotices.html#privacy).

2. NALEVING VAN DE VOORWAARDEN VOOR PLATFORMS VAN DERDEN. Ik erken en ga ermee akkoord dat ik, om Inhoud op de Platforms te plaatsen, de algemene voorwaarden van dergelijke Platforms moet naleven.

U moet de privacyverklaring van dergelijke Platforms zorgvuldig doornemen.

3. VERWIJDERING. Als ik wil dat mijn Inhoud wordt verwijderd van de Platforms, van de Caterpillar websites en uit Advertenties, stuur ik een e-mail naar Info_Cat@cat.com.

4. VERKLARINGEN EN GARANTIES/SCHADELOOSSTELLING DOOR GEBRUIKER. Ik verklaar en garandeer dat: (a) ik 18 jaar of ouder ben; (b) ik het recht heb om de Inhoud te plaatsen; (c) de Inhoud noch het gebruik van de Inhoud door de Toegestane partijen inbreuk maakt op of schending is van de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, waaronder maar niet beperkt tot recht op publicatie, handelsmerken, octrooien en/of auteursrecht, van een persoon of rechtspersoon of van toepassing zijnde wetten; (d) de Inhoud geen content bevat die ongepast, onfatsoenlijk, obsceen, haatdragend, misleidend, schandaliserend, lasterlijk of smadelijk is of anderszins ongepast gedrag vertoont; en dat (e) de Inhoud geen advertenties of andere commerciële content bevat.

Ik stem er hierbij mee in elk van de Toegestane partijen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle soorten claims, rechtsgedingen, vorderingen, vervolgingen en andere procedures die tegen hen ingesteld worden door een derde partij, en van alle schadevergoedingen, schulden, kosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaathonoraria en kosten opgelegd aan of anderszins gemaakt door de Toegestane partijen in verband met of voortvloeiend uit een dergelijke claim, rechtsvordering, vervolging, vordering of andere gerechtelijke actie: (a) met betrekking tot of als resultaat van schending of vermeende schending van een van mijn vermelde garanties, verklaringen of instemmingen, (b) schending van deze Algemene voorwaarden voor promoties met inzending van foto's en/of video's via sociale media, of (c) schending van wetten, regelgeving of rechten van derden.

Ik zal alle kosten, schadevergoedingen en uitgaven betalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaathonoraria en kosten die zijn opgelegd aan of anderszins gemaakt door de Toegestane partijen in verband met of voortvloeiend uit een dergelijke claim, rechtsvordering, vervolging, vordering of andere gerechtelijke actie.

5. GEEN GARANTIES DOOR TOEGESTANE PARTIJEN; EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; RECHTSMIDDELEN; TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN; PERSBERICHTEN; BEËINDIGING; SITES BIJWERKEN; GEKOPPELDE SITES; VOLLEDIGE OVEREENKOMST; INFORMATIEVERZOEKEN. Ik bevestig hierbij mijn begrip van en toestemming voor de bepalingen zoals vermeld in de gedeelten Geen garanties en Beperking van aansprakelijkheid, Toekomstgerichte verklaringen, Persberichten, Beëindiging, Sites bijwerken, Gekoppelde sites en Volledige overeenkomst en Informatieverzoeken van de Gebruiksvoorwaarden op de website van Caterpillar (https://www.caterpillar.com/nl/legal-notices.html).

6. GEEN VERPLICHTING OM TE GEBRUIKEN. Ik begrijp en ga ermee akkoord (a) dat Toegestane partijen niet verplicht zijn om de Inhoud (of een deel ervan) op welke manier dan ook te gebruiken; en (b) dat Toegestane partijen de Inhoud (of een deel ervan) van de Platforms, van Caterpillar websites of uit Advertenties op elk moment en om welke reden dan ook mogen verwijderen, volledig naar goeddunken van de Toegestane partijen. Eveneens begrijp ik en ga ik ermee akkoord dat de Toegestane partijen geen Inhoud of andere materialen gebruiken indien ze die ongepast, onfatsoenlijk, obsceen, haatdragend, misleidend, schandaliserend, lasterlijk of smadelijk achten, of waarvan de Toegestane partijen denken dat deze inbreuk doen op de rechten van een ander of deze schenden, waaronder maar niet beperkt tot recht op privacy, publicatierecht of intellectuele eigendomsrechten.