INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
PRZEKAZYWANA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO
 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w sklepie internetowym jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku (adres: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki) (dalej „Administrator”).
 2. Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki (wskazany powyżej) lub e-mailowo na adres: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl.
 3. Dane osobowe, które zostały przez Panią/Pana podane będą przetwarzane w następujących celach oraz na następującej podstawie prawnej:
  • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usługi konta w Sklepie Internetowym – albowiem jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na Pani/Pana żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży oferowanych przez nas towarów – albowiem jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na Pani/Pana żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub też, w przypadku gdy nie nabywa Pani/Pan ww. towarów we własnym imieniu lecz na rzecz innego podmiotu, albowiem jest to niezbędne w celu wynikającym z uzasadnionych interesów strony trzeciej (tego podmiotu), jakim jest zawieranie oraz realizacja umów za pomocą reprezentantów, pracowników/współpracowników (bez względu na podstawę zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
  • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji albowiem jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  • wypełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych (albowiem jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • prowadzenie korespondencji z Panią/Panem, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Pani/Pana (albowiem jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt z naszymi klientami.
  • prezentowanie ofert lub promocji (rabatów) dotyczących oferowanych przez nas towarów, reklam oraz przesyłanie informacji o naszych produktach (marketing naszych produktów), w tym wysyłka newslettera – albowiem jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (jeśli oceniamy, że Pani/Pana podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec naszego interesu, jakim jest prowadzenie marketingu własnych produktów) lub zgoda jeśli jej udzielono (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • badanie satysfakcji klienta - albowiem jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest podniesienie jakości świadczonych przez nas usług na skutek przeprowadzonego przez nas badania posprzedażowego,
  • archiwizacja (cel dowodowy) - albowiem jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest konieczność wykazania faktów, mających dla nas prawne znaczenie.
  • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami - albowiem jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest dochodzenie roszczeń oraz obrona przed nimi.
 4. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są: firmy będącymi dostawcami platformy Sklepu Internetowego, świadczące dla administratora wsparcie IT, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz innych usług IT, przewoźnicy, operatorzy pocztowi/kurierzy, podmioty obsługujące płatności elektroniczne; firmy doradcze, z którymi administrator współpracuje, podmioty wspierające działania marketingowe administratora, podmioty upoważnione do otrzymywania danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa, oraz inne podmioty, które wykonują działania na zlecenie administratora lub dostarczają mu usługi/towary niezbędne do prowadzenia działalności, a także spółki z grupy Monnoyeur.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową będą przechowywane przez czas niezbędny do jej wykonania, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny celem dochodzenia roszczeń z tej umowy (maksymalnie 10 lat od zakończenia współpracy). W celach rachunkowych dane przetwarzane będą w terminie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie. Dane osobowe przetwarzane przez nas w celach marketingowych przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu w tym zakresie. Dane osobowe w celach archiwizacyjnych przechowywane będą przez okres uzasadniony przepisami prawa.
 6. Pani/Pana na pewnym etapie może dochodzić do przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG). Administrator dokonuje tego na podstawie standardowych klauzul ochronnych (art. 46 ust. 2 RODO) oraz – jeśli jest to wymagane – stosuje dodatkowe gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami albo zapewnia inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer do państw trzecich.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych (w przypadku gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie lub ma ono na celu zawarcie/wykonanie umowy),
  • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Przysługuje Panu/i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach marketingowych,
 9. Przysługuje Panu/i prawo sprzeciwu związanego z Pana/i szczególną sytuacją wobec przetwarzania mającego miejsce na podstawie prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub strony trzeciej (wskazanych w powyżej pod lit. b), e), lit. g), h), i)).
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak aby mogło dojść do zawarcia umowy konieczne jest ich podanie (wymóg umowy). W przypadkach wskazanych w przepisach prawa podanie danych jest obowiązkowe (np. w celu wystawienia faktury VAT). Ich niepodanie będzie powodowało niemożność wypełnienia obowiązków wynikających z prawa. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne a ich niepodanie powoduje niemożność prowadzenia wobec Pani/Pana działań marketingowych.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Informacja o wycofaniu zgody powinna zostać przesłana na adres e-mail: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym opis na czym polegają Pani/Pana prawa znajduje się w naszej Polityce prywatności.”
 12. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym opis na czym polegają Pani/Pana prawa znajduje się w naszej Polityce prywatności.”