0L-1169: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  0L-1169: 带帽螺钉

  零件号: 0L-1169
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  履带螺栓

  描述:

  • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 头部宽度 - 5(in): 0.94
  • 头部高度 - 4(in): 0.48
  • 手柄长度 - 2(in): 2.25
  • 螺栓尺寸(in): 5/8
  • 螺栓总长度 - 3(in): 3 3/4
  • 螺栓类型: 六角头螺栓
  • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
  • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
  • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
  cold
  PM-201, PM-565, PM-565B

  emac
  C9.3

  pipe
  583R, 587T, 578, 587R, 572R, PL87

  wtl
  988B, 992C

  exc
  225, 219, 225B, 229, 215B, 215D, 215C

  adt
  D250E II D300E II D300E, D250E

  meng
  3608

  petr
  C9

  ttt
  D6T LGP D7R LGP D8K, D7R, D6T, D6G SR D8R D6R, D6R II D6R III D6R LGP D8T, D9L, 9 9S D6T XW D6H, D6T XW PAT D6H XR D6H XL D7R XR D6T LGPPAT D7R II D6T XL PAT D8N, D6E SR 9C D6T XL D5E, D6R XL 9U 59 D8R II D6E

  ieng
  G3516 G3406 G3516B 3512 G3516J

  wts
  657E, 627E, 657G, 621E, 613C II 651E, 613G, 613C, 623E, 623F

  mg
  130G, 140G, 120G, 12G

  oht
  775D, 773D, 789, 777C, 775E, 776C, 773E, 789B, 773B