101-9848: M 散装密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  101-9848: M 散装密封件

  零件号: 101-9848
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  密封件

  描述:
  大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

  它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

  特性:
  Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

  用原装 Cat 密封件保护您的投资。

  应用:
  大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 总宽度(mm): 27000
  • 总高度(mm): 14500
  • 材料: 橡胶
  • 设计类型: 槽上带有侧灯泡
  log loaders forestry
  568LL, 538LL, 330DFMLL

  mex
  306

  mining
  6015B

  exc
  311F LRR 319D 336D2 XE 336D L 349F, 330D2 L 323F OEM 320D2, 329D L 352F, 349D2, 320D L 330D2 320, 336 330F, 326D2, 340F L UHD 325C, 320D, 345C, 345D L 330D L 374F L 318D2 L 320D RR 336E L 323D2 L 323, 345B II 323D L 312D, 311D LRR 390F 324D LN 330C L 390F L 323E L 349D2 L 330B LN 320D FM 320D2 L 336F L 323D SA 325B L 352F-VG 320E L 320B, 568 FM 312D L 318E L 336F XE 336D LN 326D L 330D FM 324D L 319D L 330F OEM 322B L 336D2 L 330B L 325D L 320C, 326D2 L 349F L 336D, 329D2 L 329D, 330F L 330D MH 323F LN 323F L 330C, 329D LN 349E L 325F LCR 315C, 336D2 GC 320E, 324D FM 336D2, 312E L 316F L 322C FM 336E HVG 320D2 FM 322C, 315D L 349E L VG 325D, 336E LNH 385C L 336F LN 320D LRR 313F 312E, 320D FM RR 345C L 349D L 329E L 318C, 336F L XE 385C FS 329F L 326F L 320D2 GC 314D LCR 312F GC 325D FM 336D2 LXE 314E LCR 323D LN 314E CR 325D MH 336F, 324D, 340F, 314C 390D L 321D LCR 336E H 336 GC 319D LN 385B, 385C, 336F LNXE 326F, 320D LN 340D2 L 312C, 313F LGC 318D2 345D, 5090B, 325D FM LL 320E LRR 314F CR 345D L VG 538 325F 330F LN 320 GC 330C FM 325C FM 340F L LRE 312F, 323D2 323D S 313F L 325C L M325D MH 323E LN 352F OEM 329E LN 320F L 558 320D GC 336E LH 315F LCR 324E L M325D L MH 336D2 L XE 330D, 323F 352F XE VG 335F 323D, 390D, 318F L 324D FM LL 568 FM LL 322B LN 336E, 336E LN 316E L 352FMHPU 349F LXE 323F SA 320E LN 345C MH 314D CR 330C MH 349E, 329D2, 385C L MH 329E, 336F LN XE 320E RR 318D L 330C LN 326F LN 325B LN 324E, 335F LCR 330FMHPU 336FMHPU 349D, 340D L 374F 323E SA 324E LN 319C 330D LN 349E L HVG 320B L

  forestry excavators
  538GF, 322CFMHW, 568GF, 548GF

  whex
  W345C MH M330D M325C MH W330B

  emp
  6015B

  fp
  548 322C, 345C, 558

  mh
  M325D MH M325D L MH MH3295

  wheel excavators
  M325DMH, M325CMH

  track excavators
  329DLOEM, 324DL, 320-07GC, 320D2L, 326D2L, 324D, 322C, 385C, 320D2, 349E, 329D, 330D, 320D, 312D, 330C, 336DL, 330D2L, 320-07, 336D2, 316EL, 336D2L, 336DOEM, 336FLN, 340D2L, 315DL, 390FMHOEM, 330DL, 323FOEM, 336-07 336-07GC 318D2L, 336DLOEM, 329DL, 311DLRR, 349ELVG, 325DL, 323DL, 319DLN, 325CL, 322BLN, 320EL, 336ELH, 349EOEM, 345DL, 323DLN, 390DL, 390FL, 325CCR, 320ERR, 330BL, 330CL, 325DLOEM, 320CL, 326FLN, 322CL, 321DLCR, 349EL, 330DLOEM, 315FLCR, 318DL, 323ESA, 326FL, 385COEM, 336FL, 324DLNOEM, 325BL, 345CL, 320BL, 329ELN, 329D2L, 330BLN, 329DLN, 330B, 320DL, 336FXE, 330D2LOEM, 336FLXE, 315B, 322B, 325B, 320BLU, 330FLN, 330FL, 323D3 349EVGOEM, 330FOEM

  large mining products
  6015B