10R-1915: 电机总成

品牌: Cat
保存到列表

比较备用件

品牌

小齿轮节距

描述

电动起动和/或预润滑

船用认证

安装尺寸(鼻锥)

Cat

8-俊, 6/8

再制造 32 伏重负荷电动起动电机

电动起动, 电起动

是, 是

SAE 编号 3 凸壳, SAE 编号 3 鼻壳体

Cat

-

-

-

-

-

Cat

8-俊, 6/8, 8-Jun

32 伏重负荷电动起动马达

-

是, 是

SAE 编号 3 鼻壳体, SAE 编号 3 凸壳

Cat

-

-

-

-

-

Cat

-

-

-

-

-