126-8472: CM 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  126-8472: CM 密封件

  零件号: 126-8472
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  大尺寸密封件

  描述:
  大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

  它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

  特性:
  Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

  用原装 Cat 密封件保护您的投资。

  应用:
  大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 总高度(in): 8.46
  • 材料: EPDM - 海绵橡胶
  • 材料描述: EPDM 海绵(闭孔)橡胶用于要求具有卓越耐候性和温和耐油性的垫块和静态密封件。
  • 设计类型: 槽上带有侧灯泡
  3500
  G3512 3512B G3516 G3508 3516 3516B G3516B 3512C 3508B 3516CHD 3512CHD 3512BHD

  wheel-type loader
  972G II 962G II 950G II 972H, 950G, 972G, 966G, 966G II 962M, 980G II 924H, 962H, 962G, 980G, 928G, 914G, 962 938G, 972M XE 966M, 950H, 930H, 930G, 938G II 988 XE 992K, 966M XE 924G, 980H, 993K, 972M, 988K XE 914G2, 924GZ, 950K, 972K, 988H, 928HZ, 924HZ, 950L, 990K, 938H, 962K, 962M Z 966H, 950M Z 966K, 910G

  challenger
  65C, 75C, 85C, 85D

  compactors
  836G, 825G, 826G, 825H, 836H, 825GII, 826GII

  engine - generator set
  3608 3612 3606 3616 3412C 3516B G3512 G3516B 3512 3512B G3516 3516C 3412 3508 3516 3456 PM3508 C9.3 3512C 3508B C2.2 PM3516 PM3512 C3.4B G3508

  track type tractors
  D8T, D3G, D7E, D3GLGP, D5R2LGP, D8RLRC, D6NXL, D6NLGP, D6T2XL, D6T2LGP, D6TLGP, D6TXL, D6TLGPVP, D6T3XL, D5TXL, D5NLGP, D4K2LGP, D5R2XL, D6R2, D6TXW, D5RXL, D6TXWVP, D6G, D6TXLVP, D3KXL, D3K2XL, D5K2XL, D6T2XW, D8RII, D5NXL, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6VP D6TXEXW, D6, D6TXEXLVP D6R2LGP, D5K2SLGP, D4GLGP, D5GXL, D4G, D3K2LGP, D6-20VP

  off-highway truck
  770G, 772G, 775G OEM 773G OEM 793F XQ 793F OEM 797F, 795F AC 775G LRC 770G OEM 773G, 777G, 775F, 793F CMD 772G OEM 795F XQ 793F AC 773G LRC

  wheel dozers
  834G, 834H, 854K, 824G, 834K, 844K, 844H, 824H, 824GII, 844KLRC, 854KLRC

  track-type loader
  953C, 953K, 963D, 973C, 973, 953D, 963K

  engine - industrial
  G3508 3512C G3512 SPT342 G3520B 3508B SCT673 SPS342 G3608 SPT343 G3606B SPF343 G3516 G3606 SPS343 G3616 G3612 C3.4

  articulated dump truck
  745 740, 730, 740 GC 735

  mini hydraulic excavator
  301.8, 301.6, 302.5C, 301.6C, 301.8C, 301.5

  olympian
  XQ60

  ag tractors
  65D, 75D

  articulated trucks
  730D, 745D, 740DEJ, 745DLRC, 740, 730DEJLRC, 730DLRC, 740GC

  paving compactor
  CS-583D, CS-663E, CP-563E, CS-573E, CS-563D CS-531D, CP-663E, CS-683E, CS-563E, CP-573E, PF-300B, CS-573D, CS-533D, CP-533D, PS-300B

  motor graders
  120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD

  excavator
  5110B

  vees 27 to 32 liter
  G3412

  earthmoving compactor
  825G II 826H, 826G II

  generator
  SR4B

  off highway trucks
  777G, 772G, 797F, 770G, 793F, 785G, 775G, 795FAC, 797FXQ, 772GLRC, 770GOEM, 770GLRC, 772GOEM, 773GLRC, 795FXQ, 777GLRC, 793FCMD, 777GOEM

  vibratory single drum smooth
  CS-663E, CS-583E, CS-531D, CS-683E, CS-573D, CS-573E, CS-563DAW

  petroleum products
  3512C 3516C 3508B 3508C 3516B

  backhoe loaders
  432D, 416D, 424D, 420D, 442D, 428D

  vibratory single drum pad
  CP-563D, CP-563E

  brush cutters,industrial,other
  TK371

  stabilizers/reclaimers
  RM500B

  large mining products
  6015B, 5110BME, 5130B, 5110BMH, 5110BL

  15 to 18 liter
  G3406

  cold planer
  PM312, PM820, PM313, PM825 PM310, PM620, PM822, PM622

  forest products
  TK370, TK381, TK380, 539

  pipelayers
  PL72, PL87, PL61, PL83

  wheel loaders
  IT38G, IT62G, IT28G, IT38H, 938G, 988G, 992K, 972H, 972G, 966G, 972M, 962G, 980G, 924GZ, 966H, 982M, 950M, 966M, 950G, 938H, 988K, 980M, 994F, 993K, 962L, 962H, 950L, 924G, 980L, 950H, 990H, 972L, 962M, 966L, 990K, 988H, 966GII, 990KLRC, 950GII, 950MZ, 992KLRC, 938GII, 966MXE, 972MXE, 924H, 928GZ, 980GII, 962GII, 993KLRC, 972GII, 962MZ, 928G

  3000
  XQ35B

  cold planers
  PM825 PM310, PM622, PM822, PM820, PM620, PM820LRC, PM822LRC, PM825LRC PM312-02 PM313-02 PM620LRC, PM310-02

  wheel dozer
  834K, 844K, 854K, 824G II 834G

  track loaders
  963C, 973C, 973D, 953K, 963K, 963, 953

  integrated toolcarrier
  IT14G, IT28G, IT62H, IT38G, IT62G II IT38G II IT14G2

  400
  XQ35

  mining
  6015B

  track-type tractor
  D3K XL D6N D6G2 XL D6T, D8R D5G, D5K LGP D5N D6N LGP D6T XL D6T LGP D5R2 D6R, D6K D4K2 LGP D3K2 LGP D4K XL D3K2 XL D4K2 XL D6T XW D6T XL PAT D5K2 LGP D5R XL D5K XL D7G, D6T LGPPAT D6R LGP D6R XL D6K LGP D7E, D5K2 XL D3G, D4G, D6K XL D6T XW PAT D4K LGP D3K LGP D5R LGP D7G2 D6G2 LGP D6N XL

  expanded mining products
  6015B