159-7667: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  159-7667: O 形密封圈

  零件号: 159-7667
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  O 形密封圈

  描述:
  O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

  特性:
  Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

  我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

  凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

  Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

  应用:
  O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(mm): 301
  • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
  • 材料: 橡胶
  • 横截面直径(mm): 3
  • 涂层:
  exc
  336D L 336D, 326D2 L 329E, 336D2, 329D L 335F LCR 330F, 324D, 336F L 336D LN 325C, 329D2 L 330C, 330B L 329D2, 328D LCR 330D2 L 329E L 336E L 336D2 L 340D L 336E, 322C, 329F L 330D FM M325D L MH 325C FM 325D L 324D LN 329D, 324D L 326D2, 330D L 335F 330D2 330D, 336E LH 340D2 L 322C FM M325D MH 330D MH 336F LNXE 324E L 330D LN 329D LN 330C L 325D, 336F L XE 324D FM LL 330C FM 325D MH 326F, 325D FM LL 336F LN XE 336F XE 330C LN 326F L 336E LNH 324E, 324D FM 336F, 330F L 330C MH 336E H 325C L 330B LN 325D FM 336D2 GC 326D L

  whex
  M330D W330B

  fp
  584HD, 2670C, 2570C, 584, 543, TK381, 553C, TK380, 2470C, TK371, HA770, 563C, 322C, TK370, HA771, HA870, HA871, 533, 573C

  mh
  M325D MH M325D L MH

  ap
  AP-1055B, BG-260C, BG-260D, AP-1050B, BG-2255C, BG-2455C, BG-2455D, BG-245C, AP-1055D, AP-655C, AP-1000B, AP-1000D