161-9926: PR 传感器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  161-9926: PR 传感器总成

  零件号: 161-9926
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  3 销重负荷压力传感器

  描述:
  • Cat® 压力传感器可收集所有必需的数据,确保设备以最佳状态运作。

  特性:
  • Cat® 压力传感器可与其他 Cat® 部件一起使用,确保发挥设备的最大潜能。

  建议应用:
  • Cat 传感器适用于重负荷应用,例如剧烈的振动、冲击、极端的工作温度范围、热周期、热冲击、湿度、腐蚀以及过多的灰尘。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 传感器类型: 压力
  • 接头针脚数: 3 针
  cold planers
  PM-565B

  3500
  3512CHD 3508B 3516B 3512B 3516BHD 3512C 3508C 3512 3516 3512BHD 3516CHD 3516C

  wheel tractor scrapers
  637G, 627G, 657G, 633D, 631D, 623F, 639D, 637DPP, 623G, 627E, 621G, 627F, 631G, 621B, 637D, 651E, 657E, 623E, 623B, 621E, 633E, 621F

  3600
  3618

  transmission
  CX48 TH48

  track type tractors
  D6RIIXL, D10R, D11T, D6RIILGP, D7R, D6TXWVP, D6RII, D9T, D7RLGP, D11N, D10N, D6RIIILGP, D6RIII, D8RLRC, D6T, D11TCD, D6RIIIXLVP, D6TXW, D6TXL, D6RXL, D8L, D6RIIIXL, D7RII, D8RII, D6TLGPVP, D7RXR, D8T, D11R, D6R2LGP, D6TLGP, D9R, D6RIIILGPVP, D7RIIXR, D10T, D6RLGP, D6RIIIXW, D6TXLVP, D6R2XL, D6RIIIXWVP, D6RIIXW, D9L, D6R, D9N, D7RIILGP, D11RCD, D6R2

  large mining products
  5110BL, 5110BME, 5110BMH, 5230B

  rotary blasthole drills
  MD6540C

  vees 27 to 32 liter
  3412C 3412E 3412 3408C

  pipelayers
  583T, 572RII, PL87, PL83, 587T

  15 to 18 liter
  3456 3406E

  off highway trucks
  793C, 789C, 789B, 772B, 773ELRC, 785C, 789, 795FAC, 797B, 793FAC, 777DLRC, 793F, 785DOEM, 769D, 793FOEM, 793D, 784C, 776D, 777D, 777, 793FCMD, 771D, 797F, 773B, 785D, 793FXQ, 772, 775E, 769C, 797, 771C, 770, 775B, 773D, 777B, 785, 773E, 797FXQ, 795FXQ, 775D, 773DLRC, 777DHAA, 777C

  wheel loaders
  992C, 990, 992D, 988F, 992G, 994F, 994D

  wheel dozers
  834B, 854G, 844

  genonly
  SR4