171-5883: DUO 密封件总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  171-5883: DUO 密封件总成

  零件号: 171-5883
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  Duo-Cone™ 密封件总成

  描述:

  • Duo-cone™ 密封件是在惰轮和支重轮中使用的金属面密封件,可防止机油损失和灰尘进入。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  track-type tractor
  D6N D6K2, D5K2 LGP D4H, D5K2 XL D6K LGP D6K2 LGP D5K LGP D6K2 XL D5K XL D5N D6K XL D6K

  pipelayer
  PL61

  track-type loader
  939C

  skid steer loader
  299D 289C 299D XHP 249D 239D 279C 299C 289D 279D 259B3, 289C2, 279C2, 299D2 XHP 299D2