1A-3203: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  1A-3203: 螺栓

  零件号: 1A-3203
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  英寸

  Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 头部宽度 - 5(in): 0.94
  • 头部高度 - 4(in): 0.48
  • 孔螺距: 0
  • 手柄长度 - 2(in): 3.25
  • 材料描述: 0
  • 涂层: 0
  • 级别: 0
  • 螺栓总长度 - 3(in): 4 3/4
  • 螺栓类型: 六角头螺栓
  • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
  • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 18
  • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
  • 锁定功能: 0
  rrss
  RM500B

  com
  825C, 826G II 826C, 836K, 826G, 826K, 836H, 826H, 825G, 836, 825K, 825H, 825G II

  cold
  PM-565, PR-450C, PM-201, PM-200, PM-565B

  emp
  6018, 6015, MD6290, 6015 FS

  uat
  AD55, AD45B

  lhd
  R3000H, R2900G

  teng
  3406E 3408B 3408

  compactors
  826K, 825K

  pipe
  587R, 578, 583R

  wtl
  980G II 986H, 980F, 990 II 986K, 988K, 980C, 988H, 988G, 980G, 980F II 988B, 980H, 988F II 990, 988F

  exc
  374F L 375, 375 L 374F 5080, 390F L

  adt
  740B, 740, 745 735, 735C, 735B, 745C, 740 GC 735 OEM 740C

  petr
  CX31-C15I CX35-P800 CX31-P600 C15 TH35-C15I TH35-E81 C18

  ttt
  D8R II D8R D8N

  ieng
  3406E 3408 C15 C18 3408B C-15 C-16

  epg2
  SR4

  wts
  621E, 627G, 657B, 657E, 621B, 627E, 631K, 633E II 631E, 657G, 637E, 623F, 623G, 637G, 631G, 621F, 657, 623B, 651B, 621, 637D, 621G, 637K, 623E, 633D, 627B, 627F, 631D, 639D

  wtt
  834H, 814B, 844, 824G II 834B, 824C, 824H, 834K, 824K, 824G

  mg
  16H NA 16G, 24M

  oht
  769D, 772, 771D, 772G, 770G, 771C, 770, 769C, 770G OEM

  epg
  3456

  wheel dozers
  824K