1A-4350: 有头螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  1A-4350: 有头螺钉

  零件号: 1A-4350
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  英寸

  Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 头部宽度 - 5(in): 0.69
  • 头部高度 - 4(in): 0.34
  • 孔螺距: 0
  • 手柄长度 - 2(in): 0.63
  • 材料描述: 0
  • 涂层: 0
  • 级别: 0
  • 螺栓总长度 - 3(in): 1 3/4
  • 螺栓类型: 六角头螺栓
  • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
  • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/16 - 20
  • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
  • 锁定功能: 0
  com
  816F, 815F, 825G, 826G, 836, 826C

  uat
  AD60, AD45B, AD55B, AD55, AD22, AD30

  lhd
  R1300G II R1600G, R3000H, R1700G, R1300G, R2900G, R1700K, R1600H

  fp
  TK380, HA771, 533, TK381, HA770, 543, TK371, TK370, HA870, HA871

  it
  IT28G, IT38G II IT14G, IT24F, IT38G, IT28F, IT62G, IT38F

  ttl
  933, 953C, 973, 963B 933C, 939C, 973C, 939, 963C

  pipe
  572R, 583R, 561M, 572R II

  comp
  CP-433C, CP-323C, CS-433C, CS-323C

  wtl
  962G, 930H, 924GZ, 988F, 950G II 924F, 938G, 992G, 950F II 972G, 928G, 966F II 980G, 914G, 966G, 990, 924G, 992D, 924HZ, 938F, 924H, 928HZ, 990 II 970F, 994, 960F, 950G, 930G, 938G II 988F II 994D

  exc
  5130B, 5230, 5230B, 5130

  adt
  D250E II D350E II D300E II D400E, D350E, D250E, D400E II D300E

  ttt
  D3C III D4H XL D6R, D6H, D6M D9R, D5C III D7R, D8N, D11R, D6H XL D10R, D8R D5M D4C III D4H, D4H III D10N

  wts
  623F, 615C, 657E, 623E, 627F, 651E, 621F, 611, 615C II 631E, 637E, 633E II

  wtt
  844, 834B, 814F, 854G, 824G

  tskd
  527 517 D4HTSK III D5HTSK II

  mg
  140H, 12H NA 120H, 160H, 120K, 120K 2 135H, 140H NA 143H, 160H NA 16H NA 12H, 120H ES 16H, 163H NA 160K, 14H NA 140H ES 140K, 120H NA 12K, 24H, 160H ES 12H ES 140K 2 135H NA 14H, 163H

  oht
  776C, 793C, 785B, 771D, 784C, 793B, 777D, 773D, 776D, 775D, 785C, 769D, 789B, 784B, 789C, 777C