1A-8063: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  1A-8063: 螺栓

  零件号: 1A-8063
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  履带螺栓

  描述:

  • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 头部宽度 - 5(in): 1.13
  • 头部高度 - 4(in): 0.58
  • 孔螺距: 0
  • 手柄长度 - 2(in): 0.75
  • 材料描述: 0
  • 涂层: 0
  • 级别: 0
  • 螺栓尺寸(in): 3/4
  • 螺栓总长度 - 3(in): 2 1/2
  • 螺栓类型: 六角头螺栓
  • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
  • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
  • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
  • 锁定功能: 0
  com
  826C, 815B, 836

  wheel tractor scrapers
  627G

  wktl
  SNOW WING

  ttl
  963B 973

  motor graders
  14H

  pipe
  589

  wtl
  980C, 988F, 988F II 988B

  exc
  231D

  meng
  3408C C280-16 3516C 3512 3516 3508B 3512B 3516B C280-6 3412C 3512C 3612 3412E 3508 C280-12 C32 C280-8 3608 3412 3406B 3406C 3616 3408B 3606 3408 3618

  adt
  D400E, D350E

  petr
  C18 3516 C32 C27 3512 3516C 3512C C280-12 3512B

  ttt
  D4E, D6G SR D7G2 D6D, D7G, D6E D4H XL D4H III D6E SR D4H

  ieng
  3508B G3512E 3408 3508 G3606 G3612 SR4 3512 C280-16 G3616 G3512 G3408 3516 3512B G3408B 3412 G3516 3412E 3408E G3608 G3412 3408B 3412C 3612 3408C G3508 G3406 G3606B

  epg2
  SR4 SR4B

  wts
  TS185 621E, 621F, 627K LRC 621H, 623G, 627H, 627G, 623E, 621G, 623F, 615C, 627E, 613C II 621K OEM TS220 613C, TS180 623H, 623K LRC TS225 623K, 627K, 627F, 621K

  wtt
  834B

  mg
  140G, 120H NA 143H, 12H, 160M, 160H NA 135H, 14M3, 140M, 120H, 16H, 14M, 12H NA 160M 2 140H, 163H NA 160H, 120G, 12H ES 135H NA 140H NA 120H ES 12G, 160H ES 140M 2 163H, 160G, 140K, 130G, 160K, 140H ES

  oht
  794 AC 775D, 789C, 785D, 776D, 769D, 797B, 777E 785C, 777D, 773D, 789B, 777C, 771D, 785B, 784C, 797, 777B, 773B, 784B, 771C, 772B, 775B, 776, 776C, 769C

  epg
  3512 3456 3516B 3512B 3508B G3512 3516 3412C G3516 3508 G3508 3408B 3306B 3306 C15 C27 3208