1D-4617: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  1D-4617: 带帽螺钉

  零件号: 1D-4617
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  履带螺栓

  描述:

  • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 头部宽度 - 5(in): 1.13
  • 头部高度 - 4(in): 0.58
  • 手柄长度 - 2(in): 4.25
  • 螺栓尺寸(in): 3/4
  • 螺栓总长度 - 3(in): 6 1/4
  • 螺栓类型: 六角头螺栓
  • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
  • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
  • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
  ttt
  D6T, D6R III D6R II D6R

  wts
  657E, 651E, 657G

  ttl
  973

  wtl
  930T, 992C, 992D, 930R