1D-4628: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  1D-4628: 带帽螺钉

  零件号: 1D-4628
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  履带螺栓

  描述:

  • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 头部宽度 - 5(in): 1.31
  • 头部高度 - 4(in): 0.67
  • 孔螺距: 0
  • 手柄长度 - 2(in): 1.25
  • 材料描述: 0
  • 涂层: 0
  • 硬化备注: 高强度螺栓
  • 级别: 0
  • 螺栓尺寸(in): 7/8
  • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/4
  • 螺栓类型: 六角头螺栓
  • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
  • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
  • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
  com
  826H, 826G II 825H

  lhd
  R1600H, R1600G

  ttl
  973C, 963B 963C, 973

  pipe
  572R, 572R II 587R, 589, 583R, 578, 587T

  wtl
  960F, 980C, 970F, 966F II 950F II 992C, 950F, 992D, 980F, 966F

  chal
  95E, 75C, 75D, 85E, 65D, 65E, 65C, 75E, 85D, 85C

  meng
  3516 3512

  ttt
  D6H, D8R D6R II D8R II D6R, D5H XL D6H XL D7R II D7R, D6N D5H, D6M D10N, D8N, D11N, D4E SR D10R, D11R, D6H XR D10T

  wts
  627E, 627G, 623G, 631E, 621G, 623E, 621F, 621H, 623F, 623H, 637E, 627H, 621E, 627F

  wtt
  824H, 824G II

  tskd
  517 D4HTSK III D4HTSK II

  off highway trucks
  785G

  mg
  120H ES 140H NA 12H, 120H, 120G, 16G, 135H, 12H ES 140G, 14G, 160G, 12H NA 163H NA 140H, 160H, 160H NA 12G, 160H ES 120H NA 143H, 140H ES 130G, 160K, 135H NA

  oht
  776D, 776C, 784B, 785C, 777D, 785D, 784C, 777C, 777F, 777E 785B