1D-4634: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  1D-4634: 带帽螺钉

  零件号: 1D-4634
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  履带螺栓

  描述:

  • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 头部宽度 - 5(in): 1.31
  • 头部高度 - 4(in): 0.67
  • 手柄长度 - 2(in): 3.50
  • 螺栓尺寸(in): 7/8
  • 螺栓总长度 - 3(in): 5 1/2
  • 螺栓类型: 六角头螺栓
  • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
  • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
  • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
  track-type tractor
  D7R, D3C, D5B, D3B, 163 153 D5, D6E 140, D5C, D7H, D6D, D6C, D3C II 7S D6G SR 7 3S 7SU 6S 5 53 3P D5C PAT 3 5A 143 D3C III D5C PATLGP D4C, D4B, 7A 5S 5A PAT 9U 57H 6 7S LGP 9S 9C D7R II 3S LGP 7U 55, D6F SR 141 D3, 4 D6E SR 57 D4C II D6D SR D6G2 LGP 6A 9A 4P D6G

  wheel tractor-scraper
  631B, 637D, 633, 666, 637, 641, 657, 637E, 657B, 631D, 641B, 657E, 631C, 630B, 633B 666B, 637B 651B, 631E, 630A

  underground articulated truck
  AD40 AE40

  motor grader
  16, 16G, 140G, 120, 14G, 14H NA 140, 12F, 16H, 140B, 14E, 120B, 16H NA 130G, 14H, 120G

  wheel-type loader
  980B, 980

  track-type loader
  973, 951B, 955 977 977L, 941, 977K, 931, 941B, 951C, 951

  articulated dump truck
  D40D, D25D, D30D, D20D, D300E, D300D, D400, D400D, D350D, D250D, D350C, D350E

  off-highway truck
  768C, 772B, 773B, 777, 769C, 776