1H-1200: 弹簧销/滚销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  1H-1200: 弹簧销/滚销

  零件号: 1H-1200
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  英寸

  包含切角端,可轻松安装。以热处理钢制成

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 备注: 0
  • 材料描述: 0
  • 销直径 - A(in): 3/16
  • 销类型: 弹簧销/滚销
  • 销长度 - B(in): 1 1/4
  marine products
  D349

  bhl
  426C, 424B2, 432D, 438D, 420D, 436C, 446B, 416D, 438C, 428D, 428C, 430D, 416C, 442D, 424B HD 424D, 428B, 416B, 424B

  fp
  SH-56B

  ttl
  973, 963B

  track excavators
  235B, 231D, 219D, 225D, 215B, 215BSA, 229, 229D, 219

  track type tractors
  D7R, D9R, D8T, D11R, D6R, D10N, D11N, D6T2XL, D6T2LGP, D6T2XW, D8RLRC, D6RXL, D7RIILGP, D6HIIXR, D7RLGP, D7RXR, D6HIIXL, D5HIILGP, D7RII, D7GSA, D8N, D9H, D6TXLVP, D6HII, D5B, D6GIILGP, D8RII, D6RLGP, D4HIIIXL, D9RLRC, D4HIILGP, D6G, D5HIIXL, D7G, D6DLGP, D3B, D5HII, D7H, D6TLGP, D9N, D3CIILGP, D3BLGP, D6DSR, D6TLGPVP, D7RIIXR, D6D, D8NNSUC, D6TXL, D6HIILS, D6RXR

  articulated trucks
  725C2, 725C, D400E, 745C, 725, 730, 735B, 740B, 735, 740, 740DEJ, D400EII, 740BEJ, 730CEJ, D250EII, 745D, D44B, 745DLRC, 740OEM, 735OEM

  underground articulated trucks
  AD22

  comp
  CB-434B, CB-634C, CB-534B, CB-434C, CB-534C

  wtl
  994F, 994D

  meng
  3516B 3508 3406C 3512 3512B 3516 3306B C32 3412E 3412C 3408C C18 3508B 3408 3412 C12 3406B 3408B 3512C 3412D 3516C 3306

  adt
  740, 740 GC 730C2 EJ 730C, D250E, 735 OEM 735, 740B, D400E II 735C, 730, 745 735B, D350E II D300E, D250E II 725C2, 740C 730C2, 725, D350E, D300E II 745C

  ttt
  D5H, D7R II D7G, D7R LGP D6T, D6R, D6H XR D4H XL D5E, D6H XL D4H III D10R, D6G2 XL D6G SR D6H, D8R D9R, D7R, D8R II D6G2 LGP D8T, D4H, D7G2 D8N, D7R XR D5H XL D6E SR D6E D4E SR

  ieng
  3406C SCT673 3512B 3512 G3406 SPT342 3516 3412C 3412E 3412 3306 C15 SPS342 3508 3406B 3408C 3408 G3408 C18 G3508 3508B G3412 3406E 3406 3408B D333C

  wts
  657E, 613C II 613C

  backhoe loaders
  424D, 428D, 442D, 432D

  wtt
  854G, 844

  tskd
  D5HTSK II D4HTSK II D4HTSK III

  mg
  12E

  oht
  777E 775D, 785B, 769D, 773D, 771D, 776D, 777D, 785D, 789, 784C, 789B, 773B, 793C, 777F, 789C, 776C, 771C, 785C, 775B, 769C, 789D, 777C, 784B, 793B, 785

  stabilizers/reclaimers
  RM-250C, SS-250B, RM500B

  3300
  3306B

  rrss
  SS-250, RR-250B, RR-250, RM500B, RM-500, RM-300

  3500
  3512B 3508B G3512 3512 3516B G3516 3516 3508 D398B 3516BHD

  wheel tractor scrapers
  651E, 657E, 613C, 657EPP, 613B

  est
  DEUCE

  10 to 13 liter
  C-12

  it
  IT12B

  track loaders
  973LGP, 953LGP, 931BLGP, 963BLGP, 977L, 963LGP, 963, 931B, 973, 983B

  compactors
  826B

  pipe
  572R, PL87, 587R, PL83, 572R II 587T, 583R

  ap
  BG-260D, BG600D, AP-655D, AP500F, AP-555E AP655F, BG-2455D, AP-655C, AP-600D, AP600F, AP-1050B, AP555F, BG655D, AP-500E, BG-245C, BG1055E, BG500E, AP355F, AP-800C, AP-1000, AP-1055F BG1000E, BG-230, AP-1000E AP-1050, BG-2255C, BG-225B, AP-1055E AP-1000D, AP-1000F AP655F L BG-210B, AP-1055D, AP300F, BG555E

  defense and federal products
  30/30

  vees 27 to 32 liter
  3408E G3412 G3408B 3412C 3408C 3408B D379B 3412 3408A

  pipelayers
  583T, PL83, 589, 578, PL87, 572RII, 572G

  exc
  320D2 L 336D L 5130B, 320D2, 336D, 5130

  petr
  3512 CX31-P600 3512B TH35-E81 3516B 3516C 3512C TH35-C15I C15 3516 CX31-C15I C18

  15 to 18 liter
  3406C G3406 3456 C-15 C-16 C18 C15 G342C

  skidders
  D5TSKHII, D4TSKHIII

  epg2
  SR500

  off highway trucks
  777D, 785G, 793D, 793C, 789D, 785C, 777E2 777B, 777FOEM, 777DLRC

  wheel loaders
  994H, 994, 926E, 910F, IT28, 966C, 966R, 918F, IT14F

  epg
  3516 3516B 3406B 3508 3512 3512B 3412C 3508B 3408 3408B 3406C 3412 PM3412

  wheel dozers
  854G