3B-4607: 开口销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  3B-4607: 开口销

  零件号: 3B-4607
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  英制,端类型:方形端

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 开口销端类型: 方形端
  • 材料: 镀锌钢, 镀锌钢
  • 销类型: 开口销
  forwarders
  584

  cold planers
  PR-1000, PR-450C, PR-750B

  marine products
  D315 D334 D336 D346 D349

  asphalt pavers
  AP-600D, AP-655D, AP-800, AP1055E, AP1000E

  track type tractors
  D6TXL, D6TLGP, D5GXL, D6RIIIXL, D6RXR, D10N, D6RIIILGPVP, D6RLGP, D6R, D6TXLVP, D6TXWVP, D6RIIXL, D5CIII, D6T, D7RLGP, D5CIIILGP, D3K2XL, D4HIILGP, D3G, D6RII, D6K2XL, D6HIIXL, D6HII, D6T2XW, D3CIILGP, D9H, D6TXW, D9N, D6TLGPVP, D6T2XL, D6H, D3BLGP, D5HII, D7H, D6T2LGP, D4C, D7F, D6DLGP, D7R, D3CLGP, D5HIILGP, D6RIIIXLVP, D3CIII, D11R, D3CIIILGP, D6TLGPOEM, D11T, D6RXL, D5GLGP, D8L, D3BSA, D6HIILGP, D5B, D3CII, D5C, D6NXL, D11N, D7GSA, D4B, D3C, D6HIIXR, D7GLGP, D5R2XL, D5CLGP, D5CIIIXL, D4CIII, D10T2LRC, D4GLGP, D6R2, D6RIIILGP, D5K2XL, D11TCD, D6R2LGP, D7E, D10R, D10T2, D4GXL, D7ELGP, D3GLGP, D3K2LGP, D6RIIIXW, D6RIIXW, D6RXW, D4CIIIXL, D11RCD, D6G, D10T, D6DSR, D6HLGP, D6NLGP, D6RIILGP, D6RIII, D3CIIIXL, D5R2LGP, D3GXL, D6RIIIXWVP, D4HIIIXL, D6ESR2000, D6GIILGP, D4CIIILGP, D6GSR, D5G, D6K2LGP, D5TXL, D9L, D3CSA, D4CLGP, D3B, D6DSA, D4BLGP, D4CII, D6D, D8LSA, D7G, D5H, D4CIILGP, D6HIILS, D5HIIXL, D6R2XL, D4G, D7GIILGP

  track excavators
  303CR, 374DL, 385CL, 322BL, 325BL, 385BL, 374FL, 235D, 325L, 350, 322, 322L, 325, 215D, 225B, 215BSA, 219, 227FB, 330LN, 235B, 231D, 390FL, 365BL, 330BL, 308E2CR, 330, 375, 229D, 320BN, 320BL, 320BLN, 350L, 315BL, 375L, 320N, 235, 215BLC, 225, 385C, 5090B, 365BLU, 304.5, 390DL, 330L, 365CLOEM, 303.5, 365B, 385CFS, 365CL, 365CLFS, 385B, 325FLCR, 385COEM, 365BIIL, 390FMHOEM, 305.5E 320B, 325LN, 235C, 229, 5080, 365CMH, 390D, 313BCR, 385CLMH, 365BMH, 306, 385CLVGOEM, 390FOEM, 320BS, 219D, 215CLC, E240L, 225D, E240, MH3295, 306E

  articulated trucks
  740, 725OEM, 735B, 740EJ, 735OEM, 735C, 740B, 740BEJ, D550B, 725C2, 725, D40D, 730C2EJ, 745C, 740OEM, 730, 730OEM, 730EJ, 730C, 740CEJ, 730C2, 735, 730CEJ, 740DEJ, 745DLRC, 745D, D400D, D350D, D44B, 725C

  rotary blasthole drills
  MD6310

  underground articulated trucks
  AD55B, AD30, AD60, AD45B, AD55

  vibratory single drum smooth
  CS-423E, CS-323C, CS-433E, CS-563CAW, CS-583C, CS-431C, CS-433C, CS-563AW, CS-533C, CS-573C, CS-531C, CS-433B, CS-583, CS-653, CS-531, CS-533, CS-573, CS-643

  vibratory single drum pad
  CP-563C, CP-433E, CP-533, CP-433C, CP-323C, CP-563, CP-533C, CP-643, CP-653, CP-433B

  underground mining loaders
  R2900G, R1600H, R1700G, R1300G, R1300GII, R1700K, R3000H, R1600G

  vibratory double drum asphalt
  CB-534B, CB-334EII, CB-534C, CB-214C, CB-334E, CB-334D, CB-224C

  ag tractors
  85E, 75, 75D, 65D, 95E, 65E, 75E, 65B, 85D

  stabilizers/reclaimers
  RM-250C, SS-250B, RR-250B

  3300
  3306 3304B 3304 3306B

  log loaders forestry
  320BLL, 325DFMLL, 324DFMLL, 330DFMLL, 330DFMLLA, 320DFMLL, 325DFMLLA

  3500
  D398B D399

  wheel tractor scrapers
  637G, 627F, 621F, 621G, 615C, 637KLRC, 651, 633E, 651E, 627E, 623F, 615, 637, 621B, 641, 637K, 627KLRC, 657G, 623G, 613C, 627G, 657E, 623B, 631G, 666B, 637DPP, 631D, 627K, 623E, 631EII, 613CII, 621E, 657EPP, 666, 633D, 660B, 627BPP, 637E, 613B, 639D, 637PP, 621S, 621R, 623, 627EPP

  engine - industrial
  D346 SR 448 SR 447 G353D D349 G343

  track loaders
  963K, 963BLGP, 963LGP, 931B, 931C, 973LGP, 955L, 933CLGP, 935B, 973, 977K, 931BLGP, 977L, 931CII, 953B, 939, 933LGP, 933C, 933, 963CLGP, 931CLGP, 953, 963, 955F, 939C, 953K, 935CII, 951B, 931CIILGP, 935C, 953LGP, 983B, 955K

  compactors
  816FII, 815B, 826G, 836G, 816B, 815F, 825G, 836H, 825H, 826H, 815FII, 816F, 826GII, 825GII, 836

  motor graders
  160H, 140K, 12K, 140H, 160K, 120HNA, 160HNA, 135HNA, 163H, 12HNA, 135H, 140HNA, 120H, 143H, 120G, 12H, 120K, 140G, 120K2, 140K2, 12F, 140B, 24H, 14H, 16H, 12G

  engine - truck
  D336

  large mining products
  6020B, 5230

  pipelayers
  PL87, 587R, 571G, 583R, 594H, 587T, 589, PL83, 578, PL72, 572G, 583T

  vees 27 to 32 liter
  3408A 3412D D353 3412C 3408C

  15 to 18 liter
  3406C G342C D333C

  forestry excavators
  322CFMLGP, 320DFMHW, 320DFMST, 330CFMHW, 322CFMST, 325CFMST, 330CFMST, 322CFMHW, 324DFMGF, 320D2FMGF, 325CFMHW, 320CFMHW, 330DFMGF, 320CFMST, 320DFMGFB, 324DFMLGP, 325DFMGF

  skidders
  535B, 528SA, 528, 527GR, 527CA, 545, 518C, 525B, D4TSKHII, D4TSKHIII, 517GR, D5TSKHII, 517CA

  off highway trucks
  776D, 775E, 772, 785, 793C, 785B, 777B, 797B, 771D, 775D, 773E, 797F, 785C, 777C, 784B, 793FCMD, 789DXQ, 795FXQ, 773DLRC, 793D, 777DHAA, 793FAC, 777D, 769D, 793FOEM, 789C, 793FXQ, 789D, 793B, 776C, 768B, 777E 795FAC, 793F, 773ELRC, 785DOEM, 789B, 797, 785D, 777DLRC, 777E2 773E2LRC, 785G, 776B, 769B, 793, 797FXQ, 784C, 773D

  combination rollers
  CB-335E, CB-335EII, CB-335D

  wheel loaders
  962GII, 962G, 980GII, 904B, 962H, IT62H, 966H, 903C, 972H, 950G, 992G, IT62G, 910F, 966GII, 950B, 910, IT28, 972GII, 926E, 980FII, 916, G936, 966C, 980C, G910, 950H, 988F, 972G, 990H, 992D, 993KLRC, 990, 966G, 992B, 936E, 980F, 966FII, 950E, 980H, 993K, 960F, 992C, IT18F, 986H, 994, 992K, 966F, 950FII, 902C, 902C2, 988H, 903C2 950GC, 950GII, 994H, IT12F, 980G, 904H, 994F, 992KLRC, 950F, 910G, 966E, 994D, 970F, 901C, 901C2, 988G, 936F, IT12, IT28B, IT18, 918F, IT18B, IT14F

  wheel dozers
  824H, 844H, 854G, 814F, 844, 834G, 854K, 834H, 824G, 814FII, 824GII, 834B, 814B, 854KLRC