3B-4627: 开口销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  3B-4627: 开口销

  零件号: 3B-4627
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  英制,端类型:斜接端

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 开口销端类型: 斜接端
  • 材料: 镀锌钢
  • 销类型: 开口销
  3300
  3304B G3306 G3304 3306B

  7 to 9 liter
  C9 C7 3126 C9.3 3114 C-9 3126B

  asphalt pavers
  AP-800, AP300D

  marine products
  D315

  wheel tractor scrapers
  613B, 621B, 637PP, 637, 651, 627B, 627BPP, 615, 637DPP, 641, 621S, 623K, 615CII, 611, 623G, 657G, 627H, 657E, 631EII, 621G, 657EPP, 621F, 621H, 627F, 621KOEM, 627EPP, 627E, 637G, 631G, 623E, 637KLRC, 621HOEM, 623KLRC, 633E, 651E, 623H, 621KOEMLRC, 615C, 621KLRC, 637K, 631K, 623F, 627KLRC, 627G, 631KLRC, 621K, 627K, 637E

  transmission
  TH31 TH35 CX31 CX31 DB

  pneumatic tired compactors
  PS-200B, PS-150B, CW16, PS-360C, PS-360B, PS-150C, CW16LRC, CW14

  10 to 13 liter
  C13 C11 C-10 3196 3176B C-12 3176C

  track loaders
  931BLGP, 951B, 931CIILGP, 931CII, 931B, 935B, 931C, 931CLGP, 935C, 955F, 935CII, 933CLGP, 933C, 939, 933LGP, 933, 939C

  compactors
  815F, 815B

  track excavators
  227FB, 235B, 235D, 235, 235C, 215

  track type tractors
  D6HIILGP, D3CIILGP, D7RLGP, D5C, D4ESA, D6DSR, D3C, D7R, D6HIIXL, D6RXR, D5H, D9H, D4CII, D3B, D4CIILGP, D7RIIXR, D6NXL, D6R, D6RLGP, D3CLGP, D4B, D6DLGP, D6NLGP, D7RIILGP, D5B, D3CII, D7F, D4C, D6RXL, D5HIILGP, D6HIILS, D6HII, D5HII, D6HIIXR, D6RII, D7RII, D4CLGP, D9L, D3CIIILGP, D7RXR, D4CIIIXL, D6MXL, D5CIII, D6RIIXW, D5E, D7ELGP, D6RIIXL, D3CIIIXL, D4HIIIXL, D7E, D6MLGP, D6RIILGP, D6G, D3CIII, D6ESR2000, D4HIILGP, D5CIIILGP, D5CIIIXL, D5CLGP, D4CIII, D5RLGP, D4CIIILGP, D5HIIXL, D6RXW, D5RXL, D6GSR, D4BLGP, D3BLGP, D6CLGP

  motor graders
  120MAWD, 120M2, 120M, 140K, 12K, 12M, 24M, 120M2AWD, 120K, 120K2, 120M2OEM, 140K2, 24H, 140B

  defense and federal products
  DEUCE, 30/30

  pipelayers
  572G, 571G

  vees 27 to 32 liter
  G3412 3408A 3412E 3408E 3412C 3408C G3408

  3116/3208
  3116

  15 to 18 liter
  C18 3406C 3406E

  skidders
  508, 528, 518FB, 518C, 530B, 528B, D5TSKHII

  off highway trucks
  793, 769B, 785, 785C, 793C, 777E 793D, 777C, 776C, 777D, 785D, 777DLRC, 795FAC, 793B, 773D, 789B, 784C, 775E, 776D, 775D, 773E, 771D, 793FCMD, 769D, 784B, 795FXQ, 797F, 773DLRC, 785B, 789DXQ, 793FAC, 797FXQ, 793FXQ, 793FOEM, 785DOEM, 777DHAA, 789D, 789C, 793F, 777E2 777GLRC, 777GOEMLRC, 777GOEM

  wheel loaders
  910, 992C, 972H, 966H, 992K, 950K, 962K, 990K, 966K, 990KLRC, 962H, 950H, 966KXE, IT62H, 993KLRC, 993K, 992D, 930K 972K, 930M 992KLRC

  wheel dozers
  814B, 834B, 814FII, 854K, 814F, 854KLRC, 844KLRC, 844K

  stabilizers/reclaimers
  RM-300