5P-4624: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  5P-4624: 螺栓

  零件号: 5P-4624
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  履带螺栓

  描述:

  • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 头部宽度 - 5(in): 0.94
  • 头部高度 - 4(in): 0.48
  • 孔螺距: 0
  • 手柄长度 - 2(in): 9.75
  • 材料描述: 0
  • 涂层: 0
  • 级别: 0
  • 螺栓尺寸(in): 5/8
  • 螺栓总长度 - 3(in): 11 1/2
  • 螺栓类型: 六角头螺栓
  • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
  • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
  • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
  3500
  G3512 3512B G3508 3512C 3512 3516C 3516 3516B TH48-E70 3508C 3508B CX48-P2300 XQC1600 G3516 PM3512 PM3516 3508 G3516B TH48-E80 PM3508 3516BHD 3516CHD G3520B

  marine products
  3512C 3516E 3516C 3512B 3512E 3516B 3508C 3512 3508B 3508 3516 3618

  engine - generator set
  G3512 3512B G3508 3512C 3512 3516C 3516 3516B TH48-E70 3508C 3508B CX48-P2300 XQC1600 G3516 PM3512 PM3516 3508 G3516B TH48-E80 PM3508 3516BHD 3516CHD G3520B

  petroleum products
  G3512 3512B G3508 3512C 3512 3516C 3516 3516B TH48-E70 3508C 3508B CX48-P2300 XQC1600 G3516 PM3512 PM3516 3508 G3516B TH48-E80 PM3508 3516BHD 3516CHD G3520B

  engine - industrial
  3512B 3516 3516C G3520B G3508 3512 3512E G3516 3508 G3516B G3512 3508B 3512C 3516B G3508B SPS343 G3516J G3512B G3520J 3508C G3508J