6B-6863: 弹簧销/滚销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  6B-6863: 弹簧销/滚销

  零件号: 6B-6863
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  英寸

  包含切角端,可轻松安装。以热处理钢制成

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 备注: 0
  • 材料描述: 0
  • 销直径 - A(in): 1/4
  • 销类型: 弹簧销/滚销
  • 销长度 - B(in): 1/2
  cold planers
  PM-565B, PM620, PM822, PM-200, PM310, PM820, PM-201, PM825 PM312LRC, PM313LRC

  lhd
  R1700K, R3000H, R2900G, R1600G, R1600H, R1700G

  uat
  AD30, AD60, AD45B

  emac
  C9.3

  ttl
  973, 963B

  track type tractors
  D10N, D7R, D9R, D6T, D6R, D8T, D10R, D10T, D6TXL, D8RII, D7RLGP, D6RLGP, D8RLRC, D6NLGP, D6GSR, D6HIIXL, D6NXL, D6RXR, D5R2XL, D6RXL, D9RLRC, D6RIII, D6TXLVP, D6RXW, D7RIIXR, D7RII, D5NXL, D5MLGP, D6MXL, D5HII, D6HIIXR, D9N, D5TXL, D6HII, D6MLGP, D9L, D6HLGP, D5HIILGP, D8LSA, D8N, D3CIILGP, D6TLGPVP, D6TXW, D6TLGP, D6RIIXL, D6RII, D6RIIILGP, D4HIILGP, D4HIIIXL, D6RIIXW, D6TLGPOEM, D6RIILGP, D5HIIXL, D3B, D5MXL, D7H, D8L, D3BLGP, D6H

  articulated trucks
  D400E, 735, D400EII, D350EII, D400D, D40D, D250D, D300D, D250EII, D20D, 740OEM, 735OEM

  wtl
  990K, 966G, 972M, 972H, 966F II 992G, 980M, 993K, 992K, 986H, 988H, 970F, 982M, 966D, 966F, 994F, 972G, 972G II 988F II 966E, 980K, 966G II 988B, 986K, 994K, 980G II 980K HLG 980H, 988K, 966H, 97AM 980C, 994D

  underground articulated trucks
  AD55B, AD30, AD55

  chal
  85C, 75C

  underground mining loaders
  R3000H, R1700G

  meng
  3412C 3176B 3408B C280-12 3412 C280-6 3608 C32 3612 3412D 3606 3408 3412E 3616 C30 3408C

  adt
  D300E, 740, D400E II 735 OEM D350E, D350E II D250E II D300E II D250E

  ttt
  D9R, 6S D6T LGP D6R, D6H, D6R III D6M D6N D4H XL D6R II D6T, D4H III D6T XW PAT 6 D7R II D8T, D6H XR D5M D5R2 D8R D6R XL D6G SR 6SU D6N LGP D6T XL D5H XL D6T XL PAT D10R, D4H, D6H XL 6A D6N XL D8R II D5H, D7R, D6T XW 56H D6R LGP D6R STD D7R LGP D7R XR D5N D6T LGPPAT D5R XL D6N OEM D5R LGP D8N

  ieng
  G3612 C-16 G3608 3176B 3406E 3408 3412 SPF343C 3408B 3612 C-15 C18 G3616 3456 C15 G3606 3412E

  ag tractors
  65B, 75

  wts
  627E, 631G, 627K, 623F, 637K, 657E, 637E, 631K, 621K, 621K OEM 615C, 627H, 621G, 637G, 621E, 613C, 657G, 623E, 621H, 627G, 623H, 623K LRC 631E, 623K, 611, 627K LRC 621F, 613C II 623G, 627F, 615C II 633E II

  wtt
  814K, 824H, 824K, 8A4K 834K, 854K, 844K, 824G II 854G, 814F II 844H, 834H

  tskd
  527 D4HTSK III 517 D4HTSK II D5HTSK II

  mg
  24M, 24H

  oht
  773F, 769C, 777G, 775E, 775D, 773E, 769D, 777D, 775F, 773D, 777E 775B, 775G LRC 771C, 771D, 776C, 775G OEM 777F, 773G OEM 773G LRC 772, 773B, 770, 777C, 773G, 775G

  stabilizers/reclaimers
  RM500B, RM-500

  rrss
  RM-350, RM500B, RM-350B, SM-350

  com
  836G, 815K, 815F, 826G II 816K, 816F, 826H, 836K, 815F II 825H, 816F II 826C, 836, 825G II 825G

  3500
  SPF743 D399

  3600
  3612

  wheel tractor scrapers
  627G, 627E, 651E, 631G, 657G, 623F, 621F, 623G, 621H, 637G, 623E, 621G, 657E, 613C, 615C, 631K, 627KLRC, 623KLRC, 621B, 637DPP, 639D, 621R, 637E, 633D, 631KLRC, 627EPP, 633E, 621KOEM, 621HOEM, 657EPP, 613B, 637KLRC

  cold
  PM312, PM620, PM622, PM313, PM-565, PM310

  est
  DEUCE, 30/30

  teng
  3176 3176B

  track loaders
  963BLGP, 931B, 931BLGP, 955K, 935CII, 931CLGP, 935C, 963, 931CIILGP, 973

  compactors
  815B, 826K, 836H, 815F, 816F, 836K, 826G, 825K, 825GII, 816B, 836, 816FII, 826GII, 836KLRC, 815KLRC

  motor graders
  24M

  pipe
  587R, PL72, 572R, 561M, 561N, 572R II PL83, 587T, PL87, 583R

  pipelayers
  PL87, 561N, PL83, 589, 578, 583T

  vees 27 to 32 liter
  3412 3412C 3408C 3408E 3412E 3408A D379B

  petr
  TH48-E70 TH35-E81 CX31-P600 CX48-P2300 TH48-E80 TH35-C15I CX35-P800 CX31-C15I TH55FT-E90 TH55 TH55-E70

  15 to 18 liter
  C15 C18

  skidders
  D4TSKHIII, D5TSKHII, 527CA, 518C, 518FB, 517CA, 527GR

  off highway trucks
  776D, 777D, 773D, 797B, 797, 777E2 773DLRC, 773E2LRC, 777FOEM, 777DLRC

  wheel loaders
  970F, 988G, 980H, 966G, 982M, 972M, 972L, 972K, 980M, 988K, 988F, 966F, 972H, 980L, 990H, 972G, 980G, 980F, 994H, 992C, 980GII, 994KLRC, 966FII, 972GII, 966GII, 910, IT28, G910, 980FII, 980C, 993KLRC, IT12, 990KLRC

  epg
  3412C 3412 3408 3408C

  wheel dozers
  834K, 824K, 834B, 814F, 824G, 834G, 854KLRC, 814B, 824GII