6F-7030: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  6F-7030: 螺栓

  零件号: 6F-7030
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  履带螺栓

  描述:

  • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 头部宽度 - 5(in): 0.56
  • 头部高度 - 4(in): 0.29
  • 孔螺距: 0
  • 手柄长度 - 2(in): 0.19
  • 材料描述: 0
  • 级别: 0
  • 螺栓尺寸(in): 3/8
  • 螺栓总长度 - 3(in): 1
  • 螺栓类型: 六角头螺栓
  • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
  • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/8 - 24
  • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
  rrss
  RM-350, SM-350, RM-350B, RM-300

  com
  826C

  meng
  3612 3608 D343 D342C D342 3616 3408C 3606

  ttt
  D4E SR D6G SR D6E SR D5E

  ieng
  3408C CG137-12 D379B G342C G398 G3412 D342 3054 D343 3056 D398 G379 D398B CG137-08 D342C 3516 3408 D379 SPF343C 3408B G379A SG137-08

  wts
  623F, 627E, 637E, 623H, 621H, 637G, 621G, 631K, 621E, 627G, 657E, 621F, 613C, 621K OEM 637K, 631E, 657G, 627H, 631G, 627F, 627K LRC 623E, 623G, 621K, 623K LRC 633E II 623K, 627K

  lhd
  R1700G, R2900G

  mg
  140B, 120B

  mh
  MH3037

  epg
  C6.6 C3.3 C7.1 C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 3408 3408C C4.4 C3.3DE50E2