6I-1453: 曲轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  6I-1453: 曲轴组件

  零件号: 6I-1453
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  曲轴

  描述:

  • 曲轴是内燃机的主驱动轴,用于接收来自活塞的往复运动,然后将其转换为旋转运动。曲轴和连杆一起将活塞往复运动转化为旋转运动。

  特性:

  • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 宽度(mm): 1339.85
  • 长度(mm): 406.4
  • 高度(mm): 396.88
  track excavators
  375L, 245D

  track type tractors
  D8RLRC, D8RII, D8N, D8NNSUC

  articulated trucks
  D400E, D400D, D40D, D350EII

  wtl
  980C, 980F II

  adt
  D350E, D400E II D350E II

  meng
  3406C 3406E 3406B

  ttt
  D8R D8R II D8N

  ieng
  3406C 3406 G3406 HT400 3406E 3406B

  wts
  623F, 621G, 621E, 621B, 657B, 621, 623G, 623E, 627E, 621F, 627B, 627F, 627G, 657

  wtt
  824G

  mg
  16H NA 16G

  stabilizers/reclaimers
  SS-250B, RR-250B, RM-350B

  rrss
  RR-250, RM-350B, RM-350, SS-250, RM-250C, SM-350

  com
  825G, 825C, 826C

  wheel tractor scrapers
  623E, 627EPP, 621B, 623G, 623B, 621E, 627F, 627G, 627E, 621F, 623F

  cold
  PM-465

  teng
  3406C 3406B 3406E

  compactors
  826G, 826C

  motor graders
  16H, 16G

  exc
  375, 375 L 5080

  pipelayers
  587R, 578, 583R

  15 to 18 liter
  3406C G3406 3406E

  wheel loaders
  980FII, 980G, 980F

  epg
  G3406 3406C 3406B

  wheel dozers
  824C, 814B