6L-2284: 连杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  6L-2284: 连杆

  零件号: 6L-2284
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  热交换器锌棒

  描述:

  • 锌棒是热交换器的重要部件,热交换器用于在物质之间高效传递或交换热量

  特性:

  • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 宽度(mm): 114.3
  • 长度(in): 4
  • 长度(mm): 101.6
  • 高度(in): 1.3
  • 高度(mm): 33.02
  vees 27 to 32 liter
  G3412 3408A 3408C

  3500
  3512 D398B 3512B 3516B

  generator
  SR4

  engine - generator set
  3512B 3512 3412C 3516 3516B 3508 3508B D379B 3412 3408C 3408B D398B G3508 3406E D399 3408

  petroleum products
  3516C 3516 3512 3516B C18 3512C 3512B

  engine - industrial
  3412 3408 G398 3408C 3412E G379 G3412 D398 3508 3516 3412C G3508 D398B D379B D399 D348 3512B G3408 G399 D379 3512 D349 D346 G379A G3408B 3408B 3408E G3512 3508B G3516