6N-3189: 弹簧
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  6N-3189: 弹簧

  零件号: 6N-3189
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  调速器弹簧

  描述:

  • 弹簧是调速器的重要部件,调速器负责控制对发动机的燃油供应

  特性:

  • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 宽度(mm): 101.6
  • 长度(in): 4
  • 长度(mm): 101.6
  • 高度(in): 0.8
  • 高度(mm): 20.32
  vees 27 to 32 liter
  3412C

  cold planer
  PR-1000C PR-1000, PR-750B

  track-type tractor
  9SU 9U 58L 9 8 D8L, 59 58 D9N, 10 D9L, 10U 9C 59L 8S 10SU 8A 8U 9S D10N, 59N

  wheel tractor-scraper
  631D, 657E, 637E, 637D, 631E, 639D, 633D, 651E

  pipelayer
  589

  generator
  SR4

  engine - generator set
  3412C 3408 3412 3408C 3408B

  wheel-type loader
  988B, 992C

  engine - industrial
  3408 3412 3408B 3412C

  engine - truck
  3408 3408B

  off-highway truck
  773B, 769C, 775B, 772B, 771C, 768C