7E-7731: 安装件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  7E-7731: 安装件

  零件号: 7E-7731
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  底座

  描述:
  隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

  三明治底座两端采用集成式紧固件,以方便安装(两个螺柱、两个螺纹孔,或一个螺柱和一个螺纹孔)。

  特性:
  Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

  三明治底座是一种比较经济的选项,在轻负荷应用下表现出色。它们可带来卓越的径向隔离性能,还能够容纳较高的径向位移。

  应用:
  三明治底座广泛用于电气等轻负荷应用,还用于压实机滚筒等高位移应用。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 外径(in): 1
  • 孔螺纹尺寸: 0.2
  • 孔螺距: 20
  • 安装类型: 夹层型 - 一个螺柱,一个孔
  • 橡胶长度(in): 0.75
  • 螺柱螺纹尺寸: 0.2
  • 螺柱螺距: 20
  vees 27 to 32 liter
  C32 G3412C

  3300
  G3306B

  3500
  3516B 3516C G3516 3508B G3512 3512C G3508 3516BHD 3512 G3516B

  marine products
  3508B C280-16 3508 3512B 3512C 3516B 3516C 3512E 3508C 3516 3512 C280-12 3516E C32 3608 C280-6 3606 C280-8 3618 3616

  3600
  3612

  generator
  SR5 SR4B

  engine - generator set
  3516 C15 3512B C32 3516B G3516 XQG135 3512C G3516B 3516C C27 3508 3512 PM3512

  engineer support tractor
  C18

  petroleum products
  3516B 3512 3516C C27 3512E G3508 G3306B 3508C CG137-12 C15 3508 3516 3512B C280-16 CG137-08 C280-12 3512C SG137-08 C18 G3512 G3408 3508B C32 G3616 G3612 G3408C G3608 G3508B G3606 G3516 G3412 G3304B G3606B

  engine - industrial
  3516B 3512 3516C C27 3512E G3508 G3306B 3508C CG137-12 C15 3508 3516 3512B C280-16 CG137-08 C280-12 3512C SG137-08 C18 G3512 G3408 3508B C32 G3616 G3612 G3408C G3608 G3508B G3606 G3516 G3412 G3304B G3606B

  excavator
  5130, 5230, 5130B