7E-7731: 安装件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  7E-7731: 安装件

  零件号: 7E-7731
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  底座

  描述:
  隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

  三明治底座两端采用集成式紧固件,以方便安装(两个螺柱、两个螺纹孔,或一个螺柱和一个螺纹孔)。

  特性:
  Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

  三明治底座是一种比较经济的选项,在轻负荷应用下表现出色。它们可带来卓越的径向隔离性能,还能够容纳较高的径向位移。

  应用:
  三明治底座广泛用于电气等轻负荷应用,还用于压实机滚筒等高位移应用。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 外径(in): 1
  • 孔螺纹尺寸: 0.2
  • 孔螺距: 20
  • 安装类型: 夹层型 - 一个螺柱,一个孔
  • 橡胶长度(in): 0.75
  • 螺柱螺纹尺寸: 0.2
  • 螺柱螺距: 20
  generator
  SR5

  engine - generator set
  C18 3616 3606 3608 3612 C280-12 3516 3512B C32 G3516 3516B G3512 G3516B 3512 C27 3512C CG137-12 3508 3508B 3412C C15 C280-16 PP3516 3406C 3516C XQG135 G3306B PM3508 PM3512 G3412C G3508 CG137-08 G3412 XQG400 PM3516 G3306

  petroleum products
  G3408C 3516B 3508 3508C 3516 CG137-08 3516C 3512B CG137-12 G3612 3512E 3512 G3508 3508B G3516 G3512 G3408 G3616 3516E SG137-08 G3606 G3606B G3304B G3412 3512C G3608 G3306B G3508B C280-16 C18 C15 C27 C32

  engine - industrial
  G3408C 3516B 3508 3508C 3516 CG137-08 3516C 3512B CG137-12 G3612 3512E 3512 G3508 3508B G3516 G3512 G3408 G3616 3516E SG137-08 G3606 G3606B G3304B G3412 3512C G3608 G3306B G3508B C280-16 C18 C15 C27 C32