7E-8923: 曲轴轴承套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  7E-8923: 曲轴轴承套件

  零件号: 7E-8923
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  空气压缩机曲轴轴承套件

  描述:
  • 此套件包含维修空气压缩机曲轴所需的密封件、轴承、镶圈、垫片和垫圈

  特性:
  • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

  单位:
  • 美制
  • 公制
  marine products
  3512 3516 3508 3516B 3512B C18 3508B 3406B

  paving compactor
  PS-500

  wheel tractor-scraper
  623G, 621G, 657E, 637E, 627F, 657, 621F, 615, 623F, 657B, 631E, 623E, 637D, 623B, 627E, 627G, 615C, 657G, 621E, 621B, 631G, 615C II 611, 631D, 633E II 651B, 633D, 637G

  engine - generator set
  3306

  motor grader
  143H, 160H, 12H ES 140H, 12H, 120H, 16H NA 135H, 120H NA 12K, 120K 2 140H NA 120K, 160H NA 140H ES 140K, 120H ES 12G, 12H NA 16H, 14G, 16G, 160H ES 140G, 163H, 14H, 160K, 14H NA 140K 2 135H NA 163H NA

  forest products
  580, 580B, 570, 570B, 550

  wheel-type loader
  980F II 980F, 966D, 966F II 994F, 980C, 950F II 966E, 950F, 966F, 994, 994D, 994H, 972G

  engine - industrial
  3508 3408B 3306B D330C 3516 C27 3412E 3412C SPT342 3304 C7 3126 3516B 3208 3196 3408 3512 3116 D333C 3412 3406C 3306 C9 SBF214 SUF557 C-12 3126B 3176C 3508B 3406B 3406E C-15 C-16 3408C C32 3176B SPP101 C-10 CPT372 3512B C-9 3456 3408E

  off-highway truck
  785B, 777, 777D, 789D, 785, 797B, 793C, 785D, 797F, 785C, 776C, 793F, 793F OEM 777B, 784B, 777C, 789, 793B, 776D, 797, 785G, 793F CMD 784C, 777E 793D, 789C, 789B, 795F AC

  engine - truck
  3406C C-12 3126 3306C 1673C 3176 C-10 3306B 3406E 3116 3306 C7 C9 3406B 3126B C-15 3126E C-18 3114 G3306 3208 C-16 3176B

  cold planer
  PM-465, PM-200, PR-1000C PM-201, PR-1000

  road reclaimer
  RM-250C, SS-250B, RR-250B

  petroleum products
  C7 TH31-C9I C32 C27 TH31-C9P CX31-P600 C9 CX31-C9I TH48-E70 TH31-E61 CX35-P800 3512 C15 3512C TH48-E80 3516

  wheel dozer
  824C, 814B

  excavator
  5230, 5130, 5130B, 5230B

  earthmoving compactor
  815B, 836H, 826C, 825C