7E-8923: 曲轴轴承套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  7E-8923: 曲轴轴承套件

  零件号: 7E-8923
  品牌: Cat
  正在获取价格......
  保存到列表

  空气压缩机曲轴轴承套件

  描述:
  • 此套件包含维修空气压缩机曲轴所需的密封件、轴承、镶圈、垫片和垫圈

  特性:
  • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

  单位:
  • 美制
  • 公制
  earthmoving compactor
  826C 825C 836H 815B

  wheel-type loader
  966F 966E 972G 950F 960F 994 950F II 966G 994D 966F II 994F 980F II 980C 966D 994H 980F

  engine - generator set
  3304B 3304 3508 3406B 3306 3306B

  engine - truck
  C9 3126B C7 C-12 3306C 3126E C-18 3406C 3406E 3406B C-10 3116 3208 3176B 3176 3306B 3126 G3306 3306 C-16 C-15 3114 1673C

  petroleum products
  C9 CX35-P800 C7 TH48 C32 3512 CX31-P600 TH48-E70 C15 CX31-C9I TH31-C9I 3512C TH31-E61 TH48-E80 TH31-C9P C27 3516

  off-highway truck
  785C 784C 793D 793B 776D 793C 777B 777E 777D 776C 784B 785D 789D 795F AC 789C 789 797F 789B 793F 793F OEM 785G 797 777C 777 785 793F CMD 785B 797B

  engine - industrial
  C-9 C-12 3412 3304 3208 3406B 3408 3306 3116 3412C C32 SPT342 3408B D330C C9 3412E 3196 3306B 3176B 3512 3126 D333C 3508 3126B 3406E 3456 3508B 3512B 3408E 3176C 3516 3406C C7 C-15 SUF557 SPP101 C-10 C-16 C27 3408C SBF214 CPT372 3516B

  road reclaimer
  RR-250B RM-250C SS-250B

  cold planer
  PM-200 PR-1000C PM-201 PR-1000 PM-465

  motor grader
  160H ES 140H 160H 140H ES 120K 143H 120H 140K 14G 12G 12H 135H NA 140G 120H NA 12H ES 12H NA 135H 140H NA 16G 160K 120H ES 160H NA 14H NA 12K 16H 14H 163H 163H NA 16H NA 120K 2 140K 2

  forest products
  580 580B 570B 570 550

  paving compactor
  PS-500

  wheel dozer
  814B 824C

  excavator
  5130 5130B 5230B 5230

  marine products
  3516B 3512B 3508B 3512 3516 3508 C18 3406B

  wheel tractor-scraper
  627E 621F 657E 631E 621E 623F 627F 615C 651B 633E II 657G 621G 623G 637D 657B 621B 631D 637G 637E 627G 615 633D 615C II 623E 623B 611 631G 657

  oem solutions
  CAT WDS