8T-8912: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  8T-8912: 螺栓

  零件号: 8T-8912
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  英寸

  Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 螺栓类型: 六角头螺栓
  • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
  • 表面处理: 镀锌
  cold planers
  PM-565B, PM-201

  asphalt pavers
  AP-800, BG-230, BG-225C, BG-260C, BG-230D, AP-1055B, AP-800D, BG-2455C, BG-240C, AP-900B, AP-1000B, BG-245C, AP-1000, AP-1200, AP-655D, AP-600D

  track type tractors
  D6HIIXR, D3CSA, D6HIIXL, D10T2, D11TCD, D10T, D11R, D11RCD, D10N, D4HIILGP, D11T, D5HIIXL, D10T2LRC, D4HIIIXL, D10R

  track excavators
  219D, 235D, 235B, 245D, 225D, 235C, 231D, 215D, 245BII

  articulated trucks
  D40D, D350E, D400E, D300E, D250E, D250EII, D300D, D350D, D400D

  vibratory single drum smooth
  CS-531, CS-573, CS-533, CS-563DAW, CS-573D, CS-563CAW, CS-531C, CS-573C, CS-431C, CS-583C, CS-433C, CS-531D, CS-583D, CS-533C, CS-533D, CS-583, CS-563AW

  vibratory single drum pad
  CP-533, CP-533C, CP-533D, CP-563C, CP-563D

  underground mining loaders
  R1300G, R2900G, R1300GII, R1700G, R1600H, R1600G

  genonly
  SR 443

  stabilizers/reclaimers
  RM-350B

  3300
  3306 3306B G3306

  7 to 9 liter
  C8.7

  3500
  3516B 3508B 3512B 3512BHD 3512 3516CHD G3516C G3520C G3520 3516 3508 G3516 3512CHD G3516B 3516BHD SPF743 3512C

  wheel tractor scrapers
  631G, 657G, 621HOEM, 637G, 633E, 623G, 623H, 623F, 623E, 631D, 651E, 621G, 627G, 637DPP, 657E, 627EPP, 621F, 627F, 627H, 623B, 621H, 621E, 627E, 637D, 621B, 631EII, 657EPP, 633D

  transmission
  TH48 CX35

  track loaders
  931CLGP, 963, 973C, 963C, 963CLGP, 963BLGP, 973CLGP, 973, 935C, 953B, 931C

  motor graders
  140G

  pipelayers
  583R, 561M, 587R

  vees 27 to 32 liter
  3412E 3412C C32 C27 3412 3408E G3412

  generator
  SRB693 SR 447 SR 448 SR 444

  3116/3208
  3208

  15 to 18 liter
  3406C 3406B G3406

  skidders
  528B, 530B, D4TSKHIII, D5TSKHII, 518FB

  off highway trucks
  773F, 775F, 777F, 773FOEM

  wheel loaders
  980FII, 936F, 980F, 966F, 950F, 926E

  wheel excavators
  M325BMH