9X-2488: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  9X-2488: 卡箍

  零件号: 9X-2488
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 工作直径(mm): 21 - 27
  • 软管卡箍类型: 盘形
  telehandler
  TH580B, TH560B, TH355B, TH220B, TH360B, TH350B, TH460B, TH330B, TH340B

  forwarders
  554

  asphalt pavers
  AP-1055B, AP-655C, AP-1055D, AP-655D, BG655D, BG-2255C, BG-260D, AP-600D, BG-2455C, AP-900B, AP-1000B, BG-2455D, BG600D, BG-225C, BG-230D, AP-1000D, AP-800D, BG-260C, BG-240C

  track type tractors
  D6HIIXL, D6TXWVP, D10R, D10T2LRC, D5GLGP, D9R, D7ELGP, D6TXLVP, D4G, D11T, D5K2XL, D4K2LGP, D3K2XL, D9RLRC, D3K2SLGP, D10T, D5K2LGP, D4HIILGP, D11TCD, D8T, D11R, D6NXL, D7E, D6K2XL, D4KXL, D5HIIXL, D6TXL, D3GXL, D6TLGP, D5KLGP, D6TXW, D6KLGP, D4GLGP, D3KLGP, D3G, D11RCD, D8RLRC, D10N, D6K2, D6NLGP, D8RII, D6TLGPVP, D6KXLARMY, D9T, D4KLGP, D3GLGP, D3KXL, D9N, D5KXL, D6TLGPOEM, D6K2LGP, D4GXL, D3K2LGP, D5G, D5GXL, D4HIIIXL, D6KXL, D5K2SLGP, D10T2, D4K2XL

  track excavators
  350, 375L, 330, 350L, 317, 315, 325B, 322L, 322N, 330L, 325BLN, 375, 325L, 325, 304.5E2XTC, 5080, 307BSB, 325BL

  articulated trucks
  730, D300E, D250E, 735, 725, 740, D400EII, D350E, D350EII, D400E, 740DEJ, 745DLRC, 745D, 730EJ, D250EII, 740EJ

  vibratory single drum smooth
  CS-423E, CS74B, CS78B, CS68BLRC, CS56B, CS76B, CS64BLRC, CS56, CS-573E, CS-533E, CS54BLRC, CS66B, CS-433E, CS64B, CS44B, CS-583E, CS54B, CS74BLRC, CS-683E, CS74, CS-663E, CS44, CS79BLRC, CS54BOEM, CS79B, CS68B, CS54, CS56BLRC, CS-563E, CS44BLRC, CS64, CS78BLRC, CS76

  underground mining loaders
  R1700K

  vibratory single drum pad
  CP74B, CP54B, CP68B, CP56B, CP76, CP44B, CP-533E, CP-433E, CP54, CP-573E, CP-663E, CP74, CP54BLRC, CP44, CP56, CP74BLRC, CP76B, CP44BLRC, CP-563E, CP64, CP56BLRC, CP68BLRC

  vibratory double drum asphalt
  CB64B, CB-534DXW, CB54B, CB44B, CB-564D, CB-534D, CD54, CB66B, CD44B, CB68BLRC, CB7, CD8, CD10, CB10, CB8, CCS9, CCS7, CB64BLRC, CB68B, CB-434D, CD54B, CB46B, CB15 CB13LRC CB13 CB16 CB15LRC CB16LRC

  backhoe loaders
  450E

  3300
  3306B

  7 to 9 liter
  C9 3126 C9.3 C-9

  3500
  3516CHD G3516H PM3516

  wheel tractor scrapers
  621H, 623F, 623K, 613G, 621G, 631KLRC, 631G, 623G, 627F, 621KOEMLRC, 657G, 621HOEM, 651E, 631K, 621F, 623H, 637G, 615C, 627K, 637K, 633E, 637KLRC, 657E, 621KOEM, 613C, 621K, 627H, 615CII, 611, 631KOEMLRC, 631KOEM, 627KLRC, 627G, 623KLRC, 621KLRC, 631EII

  transmission
  TH35 CX31

  pneumatic tired compactors
  CW34, PS-300C, PF-300C, CW34LRC, CW12 PS-150C

  10 to 13 liter
  3196 C-10 C-12 C13 3176C

  engine - industrial
  XQ115

  track loaders
  963K, 953, 953K, 963D, 973, 963

  motor graders
  160M3, 12M2, 160M2, 120HNA, 140G, 140K2, 135HNA, 140K, 160HNA, 12H, 12HNA, 160M3AWD, 140MAWD, 16H, 120M2, 16M, 160K, 120M, 135H, 12G, 160MAWD, 14H, 140HNA, 120MAWD, 140M3AWD, 24M, 12M, 140M, 140M2, 120H, 160H, 12M3AWD, 120M2AWD, 163H, 12M3, 14M, 120K, 140M3, 14M3, 24H, 14LAWD, 12K, 18M3, 120M2OEM, 143H, 140H, 160M2AWD, 120K2, 12M2AWD, 16M3, 120G, 140M2AWD, 160M

  compactors
  836G, 825GII, 836H, 825H, 816F, 826K, 836KLRC, 826GII, 815KLRC, 815K, 816K, 825K, 826H, 836, 815F, 836K, 815FII, 826G, 825G, 816FII

  large mining products
  5110BL, 5110BMH, 5130B, 5130, 5110BME, 5230B, 5230

  pipelayers
  PL87, PL83, 583T, 572R, 587T, PL72, 587R, PL61

  vees 27 to 32 liter
  C27

  15 to 18 liter
  3406B

  skidders
  555DLRC, 525D, 545D, D4TSKHII, 527CA, 517CA, 545DLRC, D5TSKHII, D4TSKHIII, 545C, 535C, 517GR, 527GR, 525DLRC, 525C, 555D

  off highway trucks
  785C, 789D, 777, 793C, 771D, 775GLRC, 772GOEMLRC, 789C, 777DLRC, 770GLRC, 772GLRC, 777GLRC, 797, 785D, 776D, 773D, 789, 793B, 770, 773GOEM, 769D, 777C, 793FOEM, 777D, 793F, 772G, 785DOEM, 777GOEM, 784C, 770GOEM, 797FXQ, 777E2 773E2LRC, 795FAC, 797B, 777DHAA, 775F, 793FAC, 776C, 795FXQ, 789DXQ, 789B, 785G, 775G, 773G, 775D, 775FOEM, 772, 777E 770GOEMLRC, 773DLRC, 777F, 793D, 773GLRC, 773FOEM, 775GOEMLRC, 777G, 793FCMD, 793FXQ, 772GOEM, 797F, 773ELRC, 773E, 770G, 777GOEMLRC, 784B, 777FOEM, 775GOEM, 773F, 785B, 775E

  wheel loaders
  990KLRC, 980GII, 962H, 938GII, 962G, 988F, 950L, 966GII, 992G, 914G2, 972G, 960F, 924HZ, 928G, 950H, 950G, 972H, 938H, 928HZ, 938G, 993K, 924H, 986H, 972L, 980F, IT38G, 966KXE, 992D, 930H, 962MZ, 966K, 966F, 980M, 972M, 966G, IT14G2, 980G, 950GII, 962K, 966L, 980H, 950MZ, 924G, 962M, 950K, 966H, 924GZ, 950M, 982M, 972K, 966M, 928GZ, IT28G, 990, 990H, 930G, 988H, 993KLRC, IT62G, 988G, 950FII, 970F, 992C, 994KLRC, 950GC, 988KLRC, 992KLRC, 980L, IT62H, 962L, 972GII, 980K, 966FII, 962GII, 950F, 926E, IT28, IT18, 936F, 936E, G936, IT14G, 916, 992K, 972MXE, 914G, 988K, 980KOEM, 994H, 990K, 928H, IT38H, 980C, 966MXE, 994F, 986K

  wheel dozers
  834K, 854KLRC, 854G, 824K, 844, 814F, 814FII, 824H, 844KLRC, 854K, 834G, 834B, 844H, 834KLRC, 824GII, 844K, 834H, 824G