9X-6383: CM 散装密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  9X-6383: CM 散装密封件

  零件号: 9X-6383
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  密封件

  描述:
  大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

  它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

  特性:
  Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

  用原装 Cat 密封件保护您的投资。

  应用:
  大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 材料: 海绵橡胶
  • 横截面厚度(in): 1.97
  • 横截面厚度(mm): 50
  • 横截面宽度(in): 5.91
  • 横截面宽度(mm): 150
  • 粘合剂:
  track-type tractor
  D6T, D6N LGP D6N XL D3C III D6R, D4C III D7E, D5C III D6R STD D6N D7E LGP D6R XL D5CIIIXL, D4CIIIXL, D6TXL, D6NLGP

  wheel tractor-scraper
  613G

  integrated toolcarrier
  IT14F, IT12B

  mini hydraulic excavator
  304E2 303.5E2 CR 304E2 CR 304.5E2 303.5E2 308E2 CR

  backhoe loaders
  444F2LRC, 420EIT, 416EST

  wheel-type loader
  910F, 910K 906H2 907H 907K 962K, 906H 914K 906M 908M 907M 907H2 918M 908H2 908H 906K 950K, 908K 910E, 910M 914M

  track-type loader
  933C, 939C

  forest products
  533, HA870, HA770, 2470C, HA771, 2570C, TK732, TK380, 2864C, 553C, TK752, TK741, HA871, 548 563C, 573C, 586C, TK722, 2670C, 1190T, 2670D, TK751, 1290T, 563D, 2570D, 543, TK371, TK721, TK711, TK381, 573D, 1190, TK370

  off highway trucks
  773E, 771D, 769D, 777DLRC, 793F

  drill
  MD6250

  track type tractors
  D6T, D6N LGP D6N XL D3C III D6R, D4C III D7E, D5C III D6R STD D6N D7E LGP D6R XL D5CIIIXL, D4CIIIXL, D6TXL, D6NLGP

  off-highway truck
  772G, 769D, 793F CMD 773D, 793F, 770G, 772G OEM 770G OEM 773E, 789D, 777D, 775D, 776D, 771D, 775E, 797F