9X-7380: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  9X-7380: O 形密封圈

  零件号: 9X-7380
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  O 形密封圈

  描述:
  O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

  特性:
  Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

  我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

  凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

  Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

  应用:
  O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(mm): 7.6
  • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
  • 材料: HNBR - 氢化丁腈橡胶
  • 材料描述: HNBR 提供卓越的耐磨性和耐切割性。适用于空气、发动机机油、柴油、液压油和自动变速箱油液应用。某些配方可与冷却液/尿素一起使用。切勿与生物柴油一起使用。
  • 横截面直径(mm): 1.8
  • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
  telehandler
  TH580B, TH460B, TH220B, TH330B, TH560B, TH350B, TH360B, TH340B

  forwarders
  584HD, 574B, 584, 564, 554, 574

  skid steer loaders
  268B, 252, 242DLRC, 272DXHP, 232DLRC, 226B, 236B2, 226B3LRC, 262B, 236B3, 236DLRC, 272D 246D 262C2, 246B, 226B2, 246C 226D 272D2 272D2XHP, 262, 242D 256C 226B3, 262DLRC, 236D 232D 262D 232B2, 272C 252B2, 242B3, 246DLRC, 252B3, 242, 248B, 262C

  track feller bunchers
  2391, TK711, 1290T, TK752, 522, TK722, 5412, TK732, 541, 551, 5522, 2290, 522B, 2390, 532, 552, 2491, 2590, TK1051, TK721, 521, 521B, 511

  track type tractors
  D6RIIIXLVP, D6RIIXW, D3CIIILGP, D6R, D6NLGP, D6T, D6RIIILGPVP, D5GXL, D8N, D6R2XL, D6R2LGP, D6KXL, D6K2, D6NXL, D3KXL, D3G, D6RXR, D7RIIXR, D6TLGP, D3K2LGP, D7ELGP, D8RII, D8NNSUC, D6RXL, D6RIIXL, D5CIIILGP, D4GLGP, D6RIILGP, D6RIIIXW, D6MXL, D5K2XL, D4CIIILGP, D7E, D3CIII, D11TCD, D5MLGP, D4K2XL, D9R, D6RIII, D5GLGP, D6RIIIXWVP, D11RCD, D6HIIXL, D6TXW, D7RIILGP, D6HIIXR, D5R2XL, D4CIIIXL, D11R, D7R, D5MXL, D4K2LGP, D5CIIIXL, D4HIIIXL, D6RII, D6RLGP, D6G, D4KLGP, D3K2XL, D6K2XL, D6TXWVP, D5K2LGP, D6RIIILGP, D6R2, D6TLGPVP, D6RIIIXL, D3GXL, D3CIIIXL, D10N, D10R, D4CIII, D5KLGP, D5RXL, D10T, D3KLGP, D5CIII, D9N, D11T, D6RXW, D5RLGP, D7RLGP, D8T, D7RXR, D4HIILGP, D6TXL, D3GLGP, D6MLGP, D6KXLARMY, D5KXL, D8RLRC, D5HIIXL, D9RLRC, D5K2SLGP, D4KXL, D9T, D11N, D6K2LGP, D5R2LGP, D6GIILGP, D5CLGP, D3K2SLGP, D4G, D5G, D6TXLVP, D7RII, D4GXL, D6KLGP

  track excavators
  307BSB, 330BL, 365BMH, 349DL, 330, 318B, 312BL, 325BL, 349D2L, 325CL, 345BIIL, 349EL, 345DL, 345CLWVG, 345DLVG, 345BII, 312B, 5090B, 345CLVG, 365BLU, 385B, 305.5E2CR, 315BL, 330L, 307E 345CL, 352FXEVG, 349ELVG, 308E2 315, 318C, 375, 345BL, 330BLN, 349FL, 365B, 345C, 5080, 330CL, 349D, 385BL, 320B, 315CL, 375L, 350L, 304E2CR, 352FLRE, 325BLN, 350, 345CLVGOEM, 349D2, 317BLN, 308E2CRSB, 345CMH, 349DLVG, 349D2OEM, 322BL, 318BLN, 305.5E 349EOEM, 345BMH, 349E, 320BL, 345BIIMH, 312C, 317BL, 305E2CR, 322CL, 330B, 330CMH, 303.5E2CR, 349FLXE, 317, 308E 365BL, 320BLN, 345CVGOEM, 325CMH, 307E2 322BLN, 352FVG, 312CL, 320BS, 345DOEM, 349DOEM, 349EVGOEM, 320BN, 345D, 325B, 312, 365BIIL

  multi terrain loaders
  267B, 297D2 239D 249DLRC, 247B2, 247B3, 289C 299DXHP, 277C 259DLRC, 277, 297C 287C 279D 299D 279DLRC, 287DLRC, 277B, 259B3, 277DLRC, 299D2 287D 287C2, 257B2, 289D 297DXHP, 299C 279C2, 289DLRC, 279C 297D 257B3, 259D 257, 257DLRC, 277C2, 257D 247B3LRC, 299D2XHP, 239DLRC, 289C2, 249D 277D 297D2XHP, 287B, 287

  articulated trucks
  730C2, 725OEM, 730C2EJ, 735OEM, 740OEM, D400E, 730CEJ, D250EII, D350E, D400EII, 740, 730, 725, 730C, 740EJ, D250E, D300E, 735, 730OEM, 730EJ, D350EII

  underground articulated trucks
  AD55, AD30, AD60, AD45B, AD55B

  vibratory single drum smooth
  CS66B, CS-583E, CS68BLRC, CS-683E, CS-533D, CS-663E, CS44, CS68B, CS-423E, CS78BLRC, CS56, CS54B, CS-433E, CS54BLRC, CS74B, CS79BLRC, CS-533E, CS74BLRC, CS-573D, CS54, CS-563DAW, CS78B, CS-531D, CS56B, CS76, CS64B, CS64, CS54BOEM, CS79B, CS-583D, CS74, CS56BLRC, CS-573E, CS-563E, CS76B, CS44B, CS64BLRC

  vibratory single drum pad
  CP68B, CP74B, CP-533D, CP54B, CP-573E, CP76, CP-663E, CP64, CP-563E, CP-563D, CP74BLRC, CP-433E, CP-533E, CP56B, CP54, CP68BLRC, CP54BLRC, CP44B, CP74, CP44, CP56, CP56BLRC

  underground mining loaders
  R1600G, R2900G, R1300G, R3000H, R1700G, R1600H, R1300GII

  vibratory double drum asphalt
  CB44B, CB-564D, CB54B, CB-534D, CB64BLRC, CD54B, CB-534DXW, CD44B, CB68BLRC, CB46B, CB66B, CD54, CB64B, CB13 CB7, CB13LRC CB15 CB16LRC CD10, CB15LRC CB16

  wheel feller bunchers
  TK370, HA770, 543, HA870, TK380

  ag tractors
  65E, 75E, 35, 95E, 55, 45, 85D, 45B, 75D, 85E, 55B

  backhoe loaders
  426F2LRC, 420FST, 428E, 434E, 430EIT, 430EST, 428D, 416F2STLRC, 444E, 430F2ST, 434F2LRC, 428F2, 432E, 442E, 444F2, 450E, 415F2ST, 442D, 432F2LRC, 430FIT, 420F2ST, 422E, 432F2, 434F2, 428F2LRC, 420D, 428F, 416FST, 420EIT, 420F2STLRC, 420F2IT, 420FIT, 420EST, 416F2ST, 430FST, 416D, 420F2ITLRC, 416EST, 427F2, 430F2IT, 434F, 424D, 444F2LRC, 432F, 432D, 430F2STLRC, 444F, 450F, 422F2STLRC, 422F, 446D

  hydraulic track drills
  MD5150C, MD5125

  brush cutters,industrial,other
  TK381, HA771, TK371, HA871

  stabilizers/reclaimers
  RM-300, RM-500, RM-350B, RM500B

  harvesters
  560B, 580B, 580, 570B, 570, 550B, 550

  knuckleboom loaders
  559C, 2484C, 579C, 539, 2384C, 2484D

  log loaders forestry
  320DFMLL, 324DFMLL, 538LL, 330DFMLL, 558LL, 325DFMLLA, 320DFMLLB, 320D2FMLL, 325DFMLL, 568LL, 330DFMLLA

  wheel tractor scrapers
  623G, 631G, 627E, 627K, 621G, 657EPP, 623H, 621H, 621KLRC, 621F, 627G, 627H, 637G, 613G, 623KLRC, 651E, 633E, 657G, 623B, 657E, 623F, 621E, 621K, 621KOEMLRC, 621HOEM, 627F, 631EII, 623K, 623E, 627KLRC, 621B, 621KOEM

  pneumatic tired compactors
  CW34, CW34LRC

  10 to 13 liter
  C13

  track loaders
  973CLGP, 973C, 939C, 939, 963CLGP, 933, 953D, 963C, 933CLGP, 933C, 963BLGP, 953C, 963K, 933LGP, 973D, 963D, 953, 973

  motor graders
  16M, 12M2AWD, 16H, 140HNA, 120MAWD, 120M2, 18M3, 120M, 140M, 160MAWD, 160HNA, 140M2AWD, 14M, 160M3, 12G, 12HNA, 160M2AWD, 16M3, 160M, 120HNA, 12K, 120K2, 135HNA, 140K, 160M2, 143H, 12M3AWD, 140MAWD, 163H, 160M3AWD, 140M2, 140M3, 14M3, 120M2AWD, 12M2, 140G, 120K, 14H, 120G, 12M, 12M3, 160K, 140M3AWD, 14LAWD, 140K2, 140H, 120M2OEM

  compactors
  825G, 815B, 816F, 826H, 836G, 826G, 836H, 816FII, 815F, 825GII, 826GII, 825C, 826C, 815FII, 825H

  large mining products
  6015B, 5130, 5110BMH, 5230B, 5110BME, 5230, 5110BL

  pipelayers
  PL87, PL61, 587T, 583T, PL83

  forestry excavators
  322CFMLGP, 320CFMHW, 320DFMHW, 325CFMST, 322CFMHW, 330CFMHW, 325DFMGF, 322CFMST, 324DFMGF, 325CFMHW, 324DFMLGP, 330DFMGF, 538GF, 320D2FMGF, 320DFMGFB, 568GF, 320CFMST, 320DFMST, 345CFMST, 330CFMST, 320DFMRR, 558GF

  skidders
  527GR, 555D, 527CA, 525C, 535C, D5TSKHII, 517CA, 545, 525B, 545DLRC, 525DLRC, 517GR, 555DLRC, 545D, D4TSKHIII, 545C, 535B, 525D

  off highway trucks
  777, 785C, 773D, 777D, 776C, 775FOEM, 785DOEM, 789, 775D, 769D, 777C, 777FOEM, 777DHAA, 776D, 784C, 773E, 789DXQ, 775F, 793C, 793FXQ, 771D, 784B, 775E, 793FCMD, 795FXQ, 789D, MT5300DAC, 793D, 777E2 MT4400DAC, 773DLRC, 793B, 795FAC, 785D, 772, 777DLRC, 785B, 793F, 773ELRC, 773FOEM, 789B, 770, 794AC, 793FAC, 773F, 797FXQ, 793FOEM, 797F, 797B, 797, 777F, 789C, 773E2LRC, 777E

  industrial loaders
  414E, 415F2IL

  wheel loaders
  966GII, 908K IT38H, 901C, IT38G, 928GZ, 910G, 992G, 972H, 938H, 966H, 970F, 962H, 930K IT24F, 972G, 960F, 938GII, 966G, 994H, 950GC, 924G, 962G, 950H, 980K, 902C, 980G, 906, 950G, 938G, 962GII, 908H2 908M 924HZ, 918M IT14G, 906M 980H, 914K 914M 950F, 930H, 914G2, 924H, 990, 902C2, 993K, 990H, 928HZ, 950GII, 924GZ, 938F, 907H 910K IT28G, 992K, 924K 903C, 988F, IT62G, 950FII, 966FII, 924F, 928H, 906H IT38F, 938K 980C, 980KOEM, 992D, 930M IT12F, IT62H, 980F, 928G, 972GII, 988G, 988H, 926M 908H 966F, 980GII, 930G, 980FII, 914G, 980M, 906H2 903C2 982M, 907H2 994, 938M 906K 907K 908, 994F, 907M 910M IT14G2

  wheel dozers
  854G, 834G, 834H, 824C, 814FII, 844, 854K, 824GII, 824H, 824G, 834B, 814F, 844H

  wheel excavators
  MH3049, M325BMH, W330BMH, W345BIIMH, MH3037, W345CMH, MH3059