9Y-4973: 喷油器螺钉组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  9Y-4973: 喷油器螺钉组件

  零件号: 9Y-4973
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  摇臂喷射调整螺钉

  描述:

  • 螺钉是摇臂的重要部件,而摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


  特性:

  • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 宽度(mm): 69.85
  • 长度(mm): 95.25
  • 高度(mm): 15.75
  comb
  465, 470, 460

  whex
  M318, M325B M320

  bhl
  446B, 446D

  teng
  3116 3114

  fp
  550, 539, TK381, 533, TK371, TK380, 543, 580, 574, 570, TK370

  emac
  3116

  it
  IT12B, IT24F, IT28F, IT28G, IT38F, IT62G, IT38G

  ttl
  953C, 963C, 963B

  pipe
  561M

  ap
  AP-1055B, AP-900B, BG-2455C, AP-1000B, BG-240C, BG-245C, AP-1000, AP-1050, BG-260C, AP-1050B

  comp
  CP-533D, CP-563, CP-563C, CS-563D CS-531C, CB-634C, CS-563 CS-563C CS-533C, CS-583D, CS-531D, CP-563D, CP-533C, CS-573D, CB-634D, CS-533D, CS-583C, CS-573C

  wtl
  962G, 960F, 950F, 928G, 938G, 950F II 924F, 950G, 938F

  exc
  320B, 322C FM 322C, 325B L 320B L 320B N 325B LN 322B LN 320B S 322B L

  chal
  45, 35, 55

  meng
  3126 3116

  ttt
  D5M D6M

  ieng
  3116 3126 3114

  wts
  613C, 613C II

  mg
  135H, 120H NA 120H ES 120H, 135H NA

  wheel loaders
  IT62G, 962G, 950G